RPO WP 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-13 (RPO WP 2007-13)


Co to jest RPO WP 2007-13?


To dokument
, który precyzuje kto, na co i w jakim celu może ubiegać się o dotację z Funduszy Europejskich zarządzanych na poziomie samorządu województwa w latach 2007-2013. Fundusze na realizację RPO WP pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
ARP S.A. w latach 2007-2013 odpowiedzialna jest za Fundusze Europejskie przeznaczone na rozwój i innowacje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach RPO WP (Oś Priorytetowa 1 - OP1).


Na realizację Osi Priorytetowej 1 RPO WP przeznaczono ponad
180 mln Euro.


Dofinansowanie w ramach poszczególnych działań OP 1 RPO WP 2007-2013 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także: jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, instytucji otoczenia biznesu, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych, szkół wyższych, jednostek naukowych, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (nie wymienionych powyżej) oraz podmiotów działających w oparciu o umowę o PPP.
 

 • Konkursy - w tym miejscu znajdują się harmonogramy ogłaszania konkursów w ramach RPO WP 2007-2013,
   
 • Generator Wniosków o dofinansowanie MSP  - w tym miejscu można pobrać program komputerowy, w którym należy tworzyć, edytować i drukować wnioski o dofinansowanie projektów finansowanych w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013,
   
 • Generator Wniosków o płatność MSP  - jeżeli jesteś Beneficjentem i chcesz rozliczyć projekt realizowany w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 tutaj możesz pobrać program komputerowy, służący do tworzenia, edytowania i drukowania wniosków o płatność, 
   
 • Regulaminy - kryteria wyboru projektów - w tym miejscu można pobrać dokumenty zawierające zasady, według których oceniane są wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013, a także regulaminy prac zespółów oceniających złożne wnioski,
   
 • Dokumenty do pobrania - w tym miejscu znajdują się akty prawne UE i RP, wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także wszystkie dokumenty związane z OP 1 RPO WP 2007-13, w tym Uszczegółowienie RPO WP 2007-2013 (URPO),
    
 • Listy projektów - po ocenie formalnej, strategicznej i wykonalności, wybranych do dofinansowania - w tym miejscu znajdziesz informacje, na jakim etapie oceny znajdują się wnioski o dofinansowanie złożone w ramach konkursów OP 1 RPO WP 2007-2013, 
   
 • Promocja i informacja - w tym miejscu można pobrać wytyczne dotyczące promocji projektów  realizowanych w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013, a także obowiązujące logotypy (UE, Narodowa Strategia Spójności, RPO WP, Pomorskie w Unii - ARP),
   
 • Pytania i odpowiedzi - tutaj zamieszczone są najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursów OP 1 RPO WP 2007-2013,
    
 • Archiwum - w tym miejscu znajdują się ogłoszenia o zakończonych naborach wniosków o dofinansowanie projektów w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013, a także archiwalne dokumenty i interpretacje
   

 

drukuj całą stronę