Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

O systemie SPEKTRUM

 • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.


Co przedsiębiorstwo otrzyma w ramach systemu SPEKTRUM?

 • Możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu)
 • Grant w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej

Kto może skorzystać z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych?
(Kwalifikowalność MSP do udziału w systemie SPEKTRUM)

Mikroprzedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Małe przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 50 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Średnie przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Sposób przyznawania grantów w systemie SPEKTRUM

 • Wystarczy poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych i wybrać specjalistyczną usługę w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych
 • W celu lepszego dopasowania usługi doradczej możliwe będzie skorzystanie z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych
 • Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej (przy zachowaniu dostępnych limitów)

   Jeden Wnioskodawca będący: 
  • mikroprzedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000,00 PLN;
  • małym przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN;
  • średnim przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000,00PLN.

Poziom intensywności wsparcia wynosi dla wszystkich Wnioskodawców niezależnie od rodzaju usług 50% kosztów kwalifikowalnych.


Na czym polega nieodpłatne badanie potrzeb rozwojowych w ramach SPEKTRUM?

 • Na wykonaniu pogłębionej analizy procesów w przedsiębiorstwie i prowadzonej działalności przy pomocy profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Na sporządzeniu mapy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i przygotowaniu rekomendacji, które stanowią punkt wyjścia do wnioskowania o grant

Do kiedy będzie można skorzystać z grantów?

 • Nabory wniosków o granty będą się odbywały w trybie zamkniętym z określonym terminem składania wniosków,  ogłaszanym każdorazowo  na stronie ARP

Masz pytania dotyczące SPEKTRUM?

Zachęcamy do kontaktu:

spektrum@arp.gda.pl