RPO WP 2014-2020

 • ciąg logotypów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020).

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln EUR wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych.

Rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem OPreaycjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (IZ RPO WP) pełni Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Część zadań realizowanych w ramach RPO WP powierzonych zostało Instytucjom Pośredniczącym.

Rolę Instytucji Pośredniczącej w częsci RPO WP 2014 - 2020 powierzono Agencji Rozwoju Pomorza (ARP). 

Zakres RPO WP 2014 - 2020, za który odpowiada ARP:

 • OŚ PRIORYTETOWA 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY
  stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne i skuteczniejszą komercjalizację dorobku sfery B+R poprzez inwestycje skupiające się na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.

  Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje
  Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne

  W ramach poddziałania ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” partnerstwa firm wraz z organizacjami będą mogły otrzymać środki UE na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo – rozwojowej na potrzeby wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy, a także na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo – rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą.  Środki przeznaczone na ten cel to ponad 83 mln EUR.

  Działanie 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki
  Działanie kierowane do jednostek naukowych i szkół wyższych, które przeznaczą środki UE na działania prowadzące do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo – rozwojowej, a w następstwie na skuteczne prowadzenie procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.  Na ten cel przeznaczono prawie 21 mln EUR
   
 • OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA
  odpowiada na wyzwania dotyczące dostarczenia kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienia proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawy jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie poprzez inwestycje ukierunkowane w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych.

  Działanie 2.2. Inwestycje profilowane
  Poddziałanie 2.2.1
  Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne
  Poddziałanie dedykowane  MSP, które pozwoli zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji. Środki UE pomogą przedsiębiorcom w przełamywaniu barier umożliwiających dalszy rozwój. Przeznaczone będą m.in. na poprawę ekoefektywności, powiązania międzynarodowe, w tym ekspansje na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych, a także poprawę efektywności procesów produkcyjnych.  Inwestycje profilowane będą wspierały zwłaszcza przedsiębiorstwa dysponujące potencjałem do ekspansji, a finansowanie będzie mogło objąć przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na zmianie procesu produkcyjnego czy sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowę zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług, bądź znaczącą poprawę ich jakości. Inwestycje profilowane obejmą także dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności firm dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ponadto dofinansowaniu z UE będą podlegały inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodno-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na ten cel przeznaczono ponad 40 mln EUR.

Łączna pula środków przeznaczona na konkursy, które będą ogłaszane za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln EUR.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą pod adresem http://www.rpo.pomorskie.eu

drukuj (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020)

drukuj całą stronę