Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

III nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach SPEKTRUM

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.11.2022 r. ARP S.A. kończy przyjmowanie wniosków o udzielenie grantu w konkursie SPE.03.2022 w ramach realizacji projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system Usług Doradczych”, zgodnie z punktem 10 Regulaminu Konkursu. Wnioski, które wpłyną przed lub zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki, listy bez stempla pocztowego lub dokumentu nadania nie będą przyjmowane).

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup Specjalistycznych Usług Doradczych (dalej „SUD”) od Instytucji Otoczenia Biznesu (dalej „IOB”), akredytowanych w systemie SPEKTRUM. Celem głównym projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” jest wzrost konkurencyjności pomorskich MSP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.


Informacje o naborze

 • Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30 maja 2022 do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

 • Miejsce składania wniosków

Wnioski należy przesyłać pod adresem: 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

 • Sposób składania wniosków

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod adresem wskazanym powyżej. Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

 • Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzący działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Na co można otrzymać dofinansowanie?

Za kwalifikowalne będą uznane koszty zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB, odpowiadających tematycznie obszarom i podobszarom ujętym w bazie IOB, pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Doradztwo musi być uzasadnione z punktu widzenia bieżącej sytuacji firmy, np. mieć związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, stwarzać możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, przyczyniać się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, zwiększać konkurencyjność oferty produktowej Wnioskodawcy, stwarzać możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów lub przyczyniać się do usprawnienia działania przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości procesów w tym przedsiębiorstwie.

 • Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse 

ARP S.A. przeznacza na konkurs kwotę 5 000 000,00 PLN.

Jeden Wnioskodawca będący:

 • mikroprzedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000,00 PLN
 • małym przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN
 • średnim przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000,00PLN.

Poziom intensywności wsparcia wynosi dla wszystkich Wnioskodawców niezależnie od rodzaju usług 50% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 • Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”
 • Załącznik nr 2 - Obowiązki informacyjne i promocyjne Grantobiorcy w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”
 • Załącznik nr 3 -  Wzór umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”
 • Załącznik nr 4 -  Kryteria wyboru projektów w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”,
 • Załącznik nr 5 -  Lista obszarów o niskiej aktywności gospodarczej województwa pomorskiego.

Inne ważne informacje

 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

 • Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze

Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzieli telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Inne informacje dotyczące projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych” można uzyskać dzwoniąc do Punktu Informacyjnego ARP pod numerami telefonów (58) 32 33 106 lub (59) 714 18 45.

 

Niezbędne dokumenty