Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

II Konkurs o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY w ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020” - przeprowadzenie szkoleń IT

  • 4095

Ogłoszenie o naborze

UWAGA! 

W związku z oczywistą omyłką pisarską w pkt B4 formularza wniosku, skorygowaliśmy wzór dokumentu:
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie wsparcia (wersja z dnia 1 września 2022 r.).

Powyższa zmiana nie wpływa na termin składania wniosków. Prosimy o stosowanie nowego wzorca.


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na realizację projektów polegających na organizacji szkoleń poprawiających kwalifikacje pracowników, w ramach kompleksowego systemu działań wspierających inwestorów. Przedmiotem naboru jest wyłonienie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców zajmujących się działalnością w obszarze szkoleniowo-edukacyjnym z siedzibą w Polsce, którzy przeprowadzą szkolenia co do zasady 500 osób w 4 konkursach tematycznych. Na każdy z zakresów tematycznych szkoleń przeznaczonych zostanie następująca ilość środków (w ramach alokacji 3 250 000,00 PLN):

  • Junior Java Developer (grupa docelowa co do zasady 125 osób alokacja w ramach zakresu tematycznego 812 500,00 PLN)
  • Junior Front-end Developer (grupa docelowa co do zasady 125 osób alokacja w ramach zakresu tematycznego 812 500,00 PLN)
  • Junior Data Scientist (grupa docelowa co do zasady 125 osób alokacja w ramach zakresu tematycznego 812 500,00 PLN)
  • Junior .NET/C# Developer (grupa docelowa co do zasady 125 osób alokacja w ramach zakresu tematycznego 812 500,00 PLN).

Celem wsparcia jest dostarczenie na rynek pracy województwa pomorskiego osób o pożądanych przez rynek kwalifikacjach, w szczególności poszukiwanych przez przedsiębiorców działających w branżach związanych z wybranymi obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, a w konsekwencji stanowi pośrednią zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców działających w województwie pomorskim.

Przedmiotowe wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Invest in Pomerania 2020” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Zasadach Przyznawania Wsparcia dostępnych poniżej.

Informacje o naborze

 
Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie wsparcia wyłącznie w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 29.08.2022 r. do 12.09.2022 r. na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza SA
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Za moment złożenia wniosku uznaje się moment fizycznego jego złożenia w siedzibie ARP S.A. Sekretariat ARP S.A przyjmuje wnioski w godzinach 8:00 – 15:00 w wyznaczonych dniach.

W przypadku wysyłki wniosku pocztą tradycyjną / przy pomocy firmy kurierskiej za moment złożenia wniosku uznaje się moment doręczenia korespondencji do ARP S.A.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie Polski, prowadzący działalność edukacyjno-szkoleniową, potwierdzoną stosownym wpisem przedmiotu działalności (PKD) w dokumencie rejestrowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wsparcie projektów polegających na organizacji szkoleń z określonego zakresu tematycznego mieszczącego się w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza  „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2). Obligatoryjnym jest osiągnięcie wskaźnika efektywności na poziomie co najmniej 50% co oznacza, że co najmniej połowa przeszkolonych osób znajdzie zatrudnienie w trakcie trwania szkolenie lub w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia na stanowisku związanym z tematem szkolenia, u pracodawcy działającego na terenie województwa pomorskiego.

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Zasad Przyznawania Wsparcia.

Finanse 

Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne wsparcie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 812 500,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 250 000,00 PLN.

Zasady Przyznawania WsparciaInne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Zasad Przyznawania Wsparcia.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Zasadami Przyznawania Wsparcia i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.arp.gda.pl oraz www.investinpomerania.gda.pl.


Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • data: 2022-07-28