Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Obowiązki beneficjenta odnośnie promocji projektu realizowanego w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 wynikają z art. 8. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku. Zgodnie z wymienionym dokumentem, beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie społeczeństwa o pomocy otrzymanej z funduszy strukturalnych.
 

Wytyczne dotyczące promocji projektów realizowanych w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne oraz dokumenty stosowane podczas realizacji projektu dofinansowanego w ramach OP 1 RPO WP muszą zawierać (zgodnie z wytycznymi z dn. 29.11.2011 r.)
 

 • Logo Narodowej Strategii Spójności – Program Regionalny
 • Emblemat Unii Europejskiej z dopiskiem "Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego" (lewa)
 • Logo "Pomorskie w Unii" - Agencja Rozwoju Pomorza S.A.;
 • Informację na temat źródła finansowania projektu: „Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”
   
 • W konfiguracji z innymi znakami – logo Narodowej Strategii Spójności – Program Regionalny należy umieszczać zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo „Pomorskie w Unii” – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami. Znajdujące się obok siebie znaki powinny być proporcjonalne pod względem wielkości;
   

W przypadku publikacji i innych materiałów promocyjnych przygotowywanych w języku angielskim dopuszcza się stosowanie oznakowania opcjonalnie w języku polskim lub angielskim. W przypadku wyboru oznaczeń w języku angielskim należy zastosować logotypy w wersji angielskiej. Informację o finansowaniu projektu należy wówczas zamieścić w wersji anglojęzycznej.


Wzory konfiguracji logotypów do stosowania w materiałach informacyjnych i promocyjnych dostępne są w Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów OP1 RPO WP.
 

Korespondencja

Korespondencja pomiędzy beneficjentami a IP II, a także w ramach realizowanych przez beneficjentów projektów, powinna być prowadzona z uwzględnieniem w/w znaków w określonej konfiguracji oraz ze stosowaniem logotypów kolorowych w przypadku stosowania wydruków w kolorze, natomiast w sytuacji stosowania drukarek czarno - białych lub kserokopiarek korespondencję należy prowadzić z uwzględnieniem logotypów w wersji monochromatycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Spotkania informacyjno - szkoleniowe


ARP S.A. pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla OP 1 RPO WP 2007-13  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji organizuje bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe zarówno dla potencjalnych wnioskodawców planujących ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, jak też dla beneficjentów realizujących i rozliczających projekty

O organizowanych spotkaniach informujemy na stronie głównej serwisu oraz w zakładce Czwartkowe Spotkania Informacyjne. Serdecznie zapraszamy!
 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie