Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

II Konkurs INVEST IN POMERANIA ACADEMY - pytania i odpowiedzi

II Konkurs o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY w ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020” - przeprowadzenie szkoleń IT - pytania i odpowiedzi

1. Pytanie: 
W nawiązaniu do zapisów „ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN POMERANIA ACADEMY” mówiących, iż:

„Poprzez osiągnięcie wskaźnika rozumie się sytuację, w której w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia (wydania certyfikatu) osoba przeszkolona znajdzie zatrudnienie na stanowisku związanym z tematem szkolenia, u pracodawcy działającego na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z wpisem w rejestrze CEDIG lub KRS).”

czy do wskaźnika efektywności będą wliczane osoby, które w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia (wydania certyfikatu) będą zatrudnione na stanowisku związanym z tematem szkolenia, u pracodawcy działającego na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z wpisem w rejestrze CEDIG lub KRS) przy czym rozpoczęcie tego zatrudnienia nastąpiło w trakcie szkolenia lub jeszcze przed podpisaniem umowy szkoleniowej i przystąpieniem do szkoleń?

Odpowiedź: 
Powyższe zostało doprecyzowane we wzorcu umowy o udzielenie grantu  (załącznik nr. 2 do dokumentacji konkursowej) , który w § 8 ust 1 stanowi, że : „Poprzez osiągnięcie wskaźnika rozumie się sytuację, w której w trakcie prowadzenia szkolenia lub w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia (wydania certyfikatu) osoba przeszkolona znajdzie zatrudnienie u pracodawcy działającego na terenie województwa pomorskiego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Za zatrudnienie rozumiemy: umowę o pracę, umowy cywilno-prawne lub inną formę współpracy tj. samozatrudnienie (założenie działalności gospodarczej przez osobę przeszkoloną na terenie województwa pomorskiego).

W związku z powyższym osoby które znajdą prace już w trakcie trwania szkolenia, również zostaną wliczone do wskaźnika efektywności jeśli nawiązanie stosunku pracy, będzie związane ze szkoleniem.


2. Pytanie: 
W nawiązaniu do zapisów „ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN POMERANIA ACADEMY” mówiących, iż:

„Wsparciu podlegać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność edukacyjno-szkoleniową w obszarze związanym WYŁĄCZNIE z Inteligentną Specjalizacją Pomorza w obszarze „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2), (…)”

czy wniosek może zostać złożony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność edukacyjno-szkoleniową w RÓŻNYCH OBSZARCH, w tym w obszarze związanym z inteligentną specjalizacją pomorza w obszarze „technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”?

Odpowiedź: 
Pełen zapis regulaminu brzmi :

„Wsparciu podlegać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność edukacyjno-szkoleniową w obszarze związanym wyłącznie z Inteligentną Specjalizacją  Pomorza[1] w obszarze „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2), w  następujących zakresach:
a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna; b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy; c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych; d) inżynieria kosmiczna i satelitarna.

Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zakres tematyczny szkoleń, które organizuje, wpisuje się w wyżej wymienioną  Inteligentną Specjalizację Pomorza.”

Słowo wyłącznie odnosi się do wybranych specjalizacji pomorza i oznacza, że spośród wszystkich ISP Wnioskodawca musi działać w wymienionych. Nie oznacza to jednak, że nie może prowadzić działalności w różnych  innych obszarach (wyłączna działalność gospodarcza w zakresie konkursu)

 

3. Pytanie:
Czy absolwent kursu może zostać zatrudniony na część etatu, czy musi na cały?

Odpowiedź: 
Za zatrudnienie rozumiemy: umowę o pracę, umowy cywilnoprawne lub inną formę współpracy tj. samozatrudnienie (założenie działalności gospodarczej przez osobę przeszkoloną). Nie jest wymaganym by był to pełen etat.

 

4. Pytanie: 
Czy uczestnikami szkoleń na etapie rekrutacji muszą być osoby zamieszkujące na terytorium województwa pomorskiego czy mogą to być osoby z innych województw?

Odpowiedź:
Nie ma wymogu by były to osoby zamieszkujące województwo pomorskie – przy założeniu jednak, że kursanci znajdą później zatrudnienie w województwie pomorskim, a szkolenia muszą się odbyć na terenie województwa pomorskiego.

 

5. Pytanie: 
Czy uczestnikiem szkolenia może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze tematu szkolenia?

Odpowiedź: 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w temacie szkolenia, założoną przed rozpoczęciem szkolenia,  nie będzie mogła zostać zaliczona do wskaźnika efektywności.