Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

I nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach SPEKTRUM

 • SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych

Szanowni Państwo,
Agencja Rozwoju Pomorza SA informuje, iż zmieniony został Regulamin Konkursu Grantowego SPEKTRUM,  w którym wydłużony został termin udzielania wsparcia (czyli termin podpisania umowy o powierzenie grantu) niwelującego skutki pandemii COVID 19 do 30.06.2021 r. Zmieniony został również Załącznik 2 do Wniosku o udzielenie grantu na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID 19 w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” z Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 na Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy będą podpisywać umowę o powierzenie grantu w roku 2021 na SUD niwelujące skutki pandemii COVID 19 muszą złożyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.   

Dokumentacja konkursu grantowego jest dostępna PONIŻEJ.


 

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku pozytywnej oceny Państwa wniosku o udzielenie grantu, po opublikowaniu Listy ocenionych wniosków zawsze wysyłamy oficjalne pismo z informacją o uzyskanej przez Państwa kwocie dofinansowania oraz dokumentach niezbędnych do podpisania umowy, które należy dostarczyć w wyznaczonym w piśmie terminie. Pismo jest wysyłane w formie elektronicznej na maila wskazanego we wniosku o udzielenie grantu. Niezwłocznie również przygotowujemy umowę o powierzenie grantu, którą wraz z wekslem in blanco podpiszecie Państwo w siedzibie ARP S.A. Jeżeli ze względu na pandemię życzą sobie Państwo aby umowę wysłać na adres firmy to proszę w piśmie przewodnim zawrzeć taką informację, wtedy umowę do podpisu wyślemy pocztą a weksel należy podpisać w siedzibie ARP S.A. najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.

Ponadto informujemy, że przed podpisaniem umowy istnieje możliwość (a w niektórych przypadkach już konieczność) aktualizacji terminu realizacji projektu. Prosimy o weryfikację terminów zakończenia projektu w swoich wnioskach, aby nie było konieczności ich aneksowania zaraz po podpisaniu umowy. W celu zmiany terminu należy złożyć pismo ze wskazaniem prawidłowej daty dd/mm/rok wraz z uzasadnieniem.

W związku z wpływem ponad 250 wniosków o udzielenie grantu na Specjalistyczne Usługi Doradcze do Konkursu nr SPE.01.2020 realizowanego w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system Usług Doradczych” Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny pojedynczego projektu do 60 dni roboczych.
 

Informujemy, że 22 września 2020 r. upłynął termin składania(nadania przesyłki) wniosków o udzielenie grantu w wysokości 95 % kosztu zakupu specjalistycznej usługi doradczej niwelującej skutki pandemii COVID-19. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Agencji Rozwoju Pomorza.

Zachęcamy do składania wniosków o udzielenie grantu na zakup specjalistycznej usługi doradczej, w którym dofinansowanie może wynieść 50% takiej usługi. Wnioski o udzielenie grantu w wysokości 50 % będą przyjmowane do 30 listopada lub do wyczerpania dostępnych środków. 

 Informujemy, iż konkurs grantowy  zostaje przedłużony do dnia 29.01.2021 r. Przedłużenie możliwości składania wniosków o grant na zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczy jedynie ścieżki, w której dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.  

 

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup Specjalistycznych Usług Doradczych (dalej SUD) bądź SUD niwelujących skutki pandemii COVID-19 od Instytucji Otoczenia Biznesu (dalej IOB), akredytowanych w systemie SPEKTRUM. Celem głównym projektu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" jest wzrost konkurencyjności  pomorskich MŚP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 12 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup specjalistycznej usługi doradczej niwelującej skutki pandemii COVID-19 został zakończony 22.09.2020 r.

Nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup SUD, w których dofinansowanie może wynieść 50% kosztów kwalifikowalnych uchwałą Zarządu ARP S.A. został wydłużony do dnia 29.01.2021 r.

Składanie wniosków

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami powinno być przesyłane do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod adresem:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Za kwalifikowalne będą uznane koszty zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB, odpowiadających tematycznie obszarom i podobszarom ujętym w bazie IOB, pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

Doradztwo musi być uzasadnione z  punktu widzenia bieżącej sytuacji firm dotkniętych skutkami pandemii COVID 19 i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, stwarzać możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, przyczynić się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, zwiększać konkurencyjność oferty produktowej Wnioskodawcy, stwarzać możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów lub przyczyniać się do usprawnienia działania przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości procesów w tym przedsiębiorstwie. W bazie IOB wyodrębnione będą dwa rodzaje SUD:

 • SUD niwelująca skutki pandemii COVID19 - jej zakup ma na celu pomoc w wyjściu z trudności ekonomicznych, w jakich się znalazł przedsiębiorca na skutek pandemii. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych na zakup tego rodzaju SUD przez jednego Wnioskodawcę wynosi 100 000 PLN.
 • SUD służąca rozwojowi przedsiębiorstwa. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych na zakup tego rodzaju SUD nie jest określona.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse 

ARP S.A. przeznacza na konkurs kwotę 11 000 000 PLN.

Z powyższej kwoty na dofinansowanie:

 • zakupu SUD niwelujących skutki pandemii COVID-19 skierowana będzie kwota 8 470 000 PLN;
 • zakupu SUD skierowana będzie kwota 2 530 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania, o którą może się ubiegać jeden Wnioskodawca w ramach projektu SPEKTRUM nie może przekraczać łącznie równowartości 200 000 EUR.

Dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie tylko na zakup SUD niwelujących skutki pandemii COVID 19 maksymalna kwota dofinansowania o którą mogą wnioskować wynosi  95 000 PLN.

Poziom intensywności wsparcia oraz maksymalna kwota dofinansowania w zależności od rodzaju SUD i typu grantobiorcy kształtują się następująco:

 

SUD niwelujące skutki pandemii COVID 19

                           SUD

Typ grantobiorcy

Grupa A – podmioty poszkodowane na skutek pandemii COVID 19

Grupa A i Grupa B

Rodzaj wsparcia

Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID 19

 • Pomoc publiczna udzielona na podstawie art. 18 GBER
 • Pomoc de minimis

Intensywność wsparcia

Max 95% wydatków kwalifikowalnych

Max 50% wydatków kwalifikowalnych

Maksymalna kwota dofinansowania

95 000 PLN

Równowartość 200 000 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 • Załącznik nr 1a. Wzór wniosku o udzielenie grantu na SUD niwelujące skutki pandemii COVID 19 w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”
 • Załącznik nr 1b. Wzór wniosku o udzielenie grantu na SUD w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”,
 • Załącznik nr 2. Obowiązki informacyjne i promocyjne Grantobiorcy w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”
 • Załącznik nr 3. Wzór umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”,
 • Załącznik nr 4. Kryteria wyboru projektów w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

 

Pliki do pobrania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze

Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzieli telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Inne informacje dotyczące projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych” można uzyskać dzwoniąc do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich pod numer telefonu(58) 32 33 106 lub (59) 846 81 14.

Jeśli nie znalazłeś specjalistycznej usługi doradczej świadczonej przez twoją firmę, napisz do nas – spektrum@arp.gda.pl. Włączymy ją do katalogu usług objętych systemem SPEKTRUM.