Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

O projekcie IMPULS

 • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...
 • IMpuls

„IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

Konkurs Grantowy

Celem głównym projektu "IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” jest wsparcie pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw z „branży czasu wolnego” w efekcie utworzenia kompleksowego systemu wsparcia na inwestycje w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja celu głównego doprowadzi do realizacji celu Poddziałania 13.1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa- REACT-UE-Wsparcie dotacyjne i w efekcie do zwiększenia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-UE) w ramach RPO WP 2014-2020.

Dla kogo?

O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego którzy:

 • posiadają PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego. Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych.
 • działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadają wyżej wspomniany PKD działalności głównej.
 • ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim
 • wykażą co najmniej 25% spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019.

Preferowani będą wnioskodawcy, którzy zdecydują się na zwiększenie wkładu własnego ponad zakładane 30%. Wśród preferowanych firm będą również te, które wykorzystają w swoich przedsięwzięciach rozwiązania cyfrowe lub proekologiczne oraz takie, które nie otrzymały wsparcia w ramach poprzedniego konkursu przeprowadzonego przez ARP  w czerwcu 2020 r, który był dedykowany branży czasu wolnego oraz takie, które związane będą z rozszerzeniem działalności .

Ile?

 • Pula środków  do rozdysponowania  w konkursie to około  41 mln zł.
 • Firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie na realizowane projekty od 25 tys. do 160 tys. zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Na co?

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na zakup nowych środków trwałych i wyposażenia oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych jak oprogramowanie czy licencje. Może to być przykładowo zakup instalacji paneli fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, systemu informatycznego usprawniającego działanie restauracji, ale także zakup łóżek do pokoi gościnnych czy wyposażenia kuchni hotelowej. Dofinasowaniu nie podlegają koszty robót budowlanych.

W ramach projektu świadczone będzie indywidulane wsparcie dla przedsiębiorców w postaci bezpłatnego doradztwa merytorycznego m.in. w zakresie konsultacji planowanego przedsięwzięcia w szczególności w obszarach ucyfrowienia bądź ekoefektywności oraz zasad ubiegania się o wsparcie. Będzie ono skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa podczas spotkania indywidualnego, konsultacji telefonicznej czy spotkania on-line. Ponadto przedsiębiorcy będą mieli również możliwość skorzystania ze stacjonarnych szkoleń oraz webinarów.