Pożyczka Rewitalizacyjna 2014-2020

 • Pozycka_rewitalizacyjna

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej

Trwa nabór wniosków na pożyczkę rewitalizacyjną - instrument finansowy wdrażany w ramach Działanie 8.2 RPO WP 2014-2020 - Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.

Ogłoszenie o naborze  i dokumenty znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa pomorskiego (link)

Wnioski można składać od 1 marca do wyczerpania środków.


Dla kogo?
Wsparcie w formie pożyczki rewitalizacyjnej może być udzielane następującym podmiotom:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • instytucje rynku pracy,
 • kluby sportowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe.
   

Na co?

Zakres Projektów możliwy do wsparcia w formie Pożyczki rewitalizacyjnej: przedsięwzięcia, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji i obejmujące w szczególności:
- rewaloryzację,
- modernizację i adaptację istniejącej zabudowy,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

 • Pożyczką nie mogą zostać objęte Projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem Wniosku.
 • Możliwe do wsparcia będą Projekty rewitalizacyjne wynikające z Programu rewitalizacji zlokalizowane na obszarach zdegradowanych w miastach.
 • Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Projektów powinny przyczyniać się w sposób kompleksowy do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach Programu rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).
 • Realizowane Projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów wyznaczonych w oparciu o kryteria społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych, związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców.
 • Projekty zlokalizowane w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych, tj. Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce oraz na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, tj.: Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie uzyskają dodatkową preferencję, zgodnie z §7 ust. 10.
 • Realizowane będą wyłącznie Projekty spełniające warunek samofinansowania w powiązaniu ze znaczącym efektem społecznym.
 • Do finansowania nie kwalifikują się Projekty polegające wyłącznie na budowie (rozbudowie, przebudowie) obiektów handlowych.


Ile?

 • Maksymalna wysokość jednostkowej pożyczki to 15.000.000,00 PLN,
 • Okres kredytowania pożyczki, liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty pożyczki, nie może przekroczyć 20 lat (240 miesięcy). Bank na podstawie weryfikacji Projektu rewitalizacyjnego i oceny ryzyka kredytowego zastrzega sobie możliwość wyznaczenia akceptowalnego okresu spłaty Pożyczki.
 • Okres wypłaty środków nie może być dłuższy niż 4 lata i nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.

Wniosek o pożyczkę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza:
Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk
(Olivia Business Centre, bud. Olivia Six, 13 piętro).

Szczegółowe informacje:
Małgorzata Iwanowicz
Główny Specjalista
Agencja Rozwoju Pomorza SA
tel. 58 32 33 294
malgorzata.iwanowicz@arp.gda.pl