Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Stypendium relokacyjne - Archiwum dokumentacji

 • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...

Stypendium relokacyjne "Live More. Pomerania" w ramach projektu grantowego Invest in Pomerania - nabór wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków, którego przedmiotem jest wyłonienie przedsiębiorców z sektora MŚP rozpoczynających działalność na terenie województwa pomorskiego, którym przekazane zostanie wsparcie finansowe w postaci Stypendium w związku z zatrudnieniem nowych pracowników relokowanych spoza województwa pomorskiego.

Wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RELOKACYJNEGO „LIVE MORE. POMERANIA” W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „INVEST IN POMERANIA 2020”, który jest dostępnym poniżej.

INFORMACJE o NABORZE
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 7.10.2019 roku do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji),

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A. Wnioski, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy. 
Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RELOKACYJNEGO „LIVE MORE. POMERANIA „W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „INVEST IN POMERANIA 2020”

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wsparcie stanowi zachętę inwestycyjną dla:

 • nowych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy utworzą nowy zakład w województwie pomorskim, działających w branżach dotkniętych deficytem wysoko wyspecjalizowanej kadry (nie prowadzili i nie mieli zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego przed dniem 1 stycznia 2019 roku).

a także

 • przedsiębiorców z sektora MŚP działających dotychczas poza województwem pomorskim, którzy utworzą nowy zakład w województwie pomorskim, działających w branżach dotkniętych deficytem wysoko wyspecjalizowanej kadry.
   

Oczekuje się, że w wyniku udzielenia wsparcia zwiększy się liczba innowacyjnych przedsiębiorstw działających na terenie województwa pomorskiego oraz przedsiębiorstwa pozyskają nowych wykwalifikowanych pracowników spoza województwa pomorskiego. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Stypendium przekazywane będzie w formie jednorazowej dotacji dla przedsiębiorcy po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem. 

Wsparcie polega na przekazaniu przedsiębiorcy Stypendiów o wartości 10 000,00 PLN każdy, przy czym jedno Stypendium przypada na każdego nowo zatrudnionego pracownika relokowanego spoza województwa pomorskiego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania wartości Stypendium nowo zatrudnionemu pracownikowi, zachowując przy tym obowiązujące zasady wypłaty wynagrodzeń wynikające z przepisów prawa (Stypendium stanowi dla pracownika wartość brutto, przy czym narzuty na wynagrodzenia ponoszone są ze środków własnych przedsiębiorcy). Relokowany pracownik dysponuje otrzymaną kwotą zgodnie ze swoimi potrzebami w zakresie relokacji na teren województwa pomorskiego, np. pokrywa koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania i zakupu elementów jego wyposażenia. 

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Zasad przyznawania stypendium relokacyjnego.

FINANSE
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przeznacza na nabór kwotę 1 500 000,00 PLN.

 • Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek w ramach naboru, ale Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego Stypendium;
 • jeden Wniosek może dotyczyć maksymalnie 20 Stypendiów.
 • obsadzenie stanowisk pracy wskazanych we Wniosku musi nastąpić do 31.12.2020 r.

W sprawach dotyczących naboru Wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Informacji w zakresie naboru oraz innych kwestii związanych z projektem grantowym „Invest In Pomerania 2020” udziela także Kierownik Projektu – Maciej Silarski, pod numerami telefonów: 58 32 33 183 i 500 351 660.

 • data: 2019-09-04