Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

I Konkurs o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY w ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020” - szkolenia IT

  • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że uchwałą Zarządu ARP S.A. zmianie uległ dokument Zasady przyznawania wsparcia na szkolenia w zakresie wymogów dotyczących osoby trenera. Nowe wymogi są korzystniejsze dla potencjalnych Wnioskodawców, rozszerzając krąg podmiotów mogących aplikować o udzielenie wsparcia. Prosimy o zapoznanie się z nowymi wymogami opisanymi w pkt. 2.3.2 Doświadczenie pracowników wnioskodawcy.

Dodatkowo w związku z wprowadzonymi zmianami, termin składania dokumentacji również uległ zmianie.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 25.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie ARP (al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk).

Pozostałem warunki konkursu nie zostały zmienione.

Ogłoszenie o naborze

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na realizację projektów polegających na organizacji szkoleń poprawiających kwalifikacje pracowników, w ramach kompleksowego systemu działań wspierających inwestorów. Przedmiotem naboru jest wyłonienie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców zajmujących się działalnością w obszarze szkoleniowo-edukacyjnym z siedzibą w Polsce, którzy przeprowadzą szkolenia co do zasady 100 osób w 3 konkursach tematycznych. Na każdy z zakresów tematycznych szkoleń przeznaczonych zostanie następująca ilość środków (w ramach alokacji 650 000,00 PLN):

  • Junior Java Developer (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja w ramach zakresu tematycznego 260 000,00 PLN)
  • Junior Front-end Developer (grupa docelowa co do zasady 30 osób alokacja w ramach zakresu tematycznego 195 000,00 PLN)
  • Junior Data Scientist (grupa docelowa co do zasady 30 osób alokacja w ramach zakresu tematycznego 195 000,00 PLN).

Celem wsparcia jest dostarczenie na rynek pracy województwa pomorskiego osób o pożądanych przez rynek kwalifikacjach, w szczególności poszukiwanych przez przedsiębiorców działających w branżach związanych z wybranymi obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, a w konsekwencji stanowi pośrednią zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców działających w województwie pomorskim.

Przedmiotowe wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Invest in Pomerania 2020” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Zasadach Przyznawania Wsparcia dostępnych poniżej.

Informacje o naborze

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie wsparcia w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 04.10.2021 r. do 18.10.2021 r.
Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 25.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie ARP (al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk).

na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza SA
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie Polski, prowadzący działalność edukacyjno-szkoleniową, potwierdzoną stosownym wpisem przedmiotu działalności (PKD) w dokumencie rejestrowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wsparcie projektów polegających na organizacji szkoleń z określonego zakresu tematycznego mieszczącego się w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza  „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2). Obligatoryjnym jest osiągnięcie wskaźnika efektywności na poziomie co najmniej 50% co oznacza, że co najmniej połowa przeszkolonych osób znajdzie zatrudnienie w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia na stanowisku związanym z tematem szkolenia, u pracodawcy działającego na terenie województwa pomorskiego.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Zasad Przyznawania Wsparcia

Finanse 

Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne wsparcie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 650 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 650 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zasady Przyznawania Wsparcia

Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Zasad Przyznawania Wsparcia.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Zasadami Przyznawania Wsparcia i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.arp.gda.pl oraz www.investinpomerania.gda.pl.

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Wyniki konkursu