Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

III Konkurs o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY w ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020” - przeprowadzenie szkoleń dla operatorów dźwigów portowych

 • 4095

Ogłoszenie o naborze

UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków oraz Zasad przyznawania wsparcia na szkolenia portowo-stoczniowe.

W związku z ogłoszonymi w dniu 19.08.2022 r. zmianami w dokumentacji dotyczącej szkoleń w branżach portowo – logistycznych, aktualizacji uległ dokument wzoru wniosku o przyznanie wsparcia, stanowiący załącznik nr 1 do dokumentacji konkursowej. Prosimy o składanie wniosków na zaktualizowanym formularzu.


Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na realizację projektów polegających na organizacji szkoleń poprawiających kwalifikacje pracowników, w ramach kompleksowego systemu działań wspierających inwestorów. Przedmiotem naboru jest wyłonienie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców zajmujących się działalnością w obszarze szkoleniowo-edukacyjnym z siedzibą w Polsce, którzy przeprowadzą szkolenia co do zasady 340 osób w 6 konkursach tematycznych, w tym 170 osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Na każdy z zakresów tematycznych szkoleń przeznaczonych zostanie następująca ilość środków (w ramach alokacji 805 000,00 PLN):

 • operator ciągnika terminalowego (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja
  w ramach zakresu tematycznego 165 000,00 PLN) 
 • operator żurawia samojezdnego (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja
  w ramach zakresu tematycznego 165 000,00 PLN) 
 • operator suwnic specjalizowanych RTG (grupa docelowa co do zasady 60 osób alokacja
  w ramach zakresu tematycznego 195 000,00 PLN)
 • operator żurawia wieżowego (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja
  w ramach zakresu tematycznego 110 000,00 PLN) 
 • operator reach stacker (grupa docelowa co do zasady 40 osób alokacja
  w ramach zakresu tematycznego 110 000,00 PLN)
 • operator wózków (grupa docelowa co do zasady 80 osób alokacja
  w ramach zakresu tematycznego 60 000,00 PLN

Celem wsparcia jest dostarczenie na rynek pracy województwa pomorskiego osób o pożądanych przez rynek kwalifikacjach, w szczególności poszukiwanych przez przedsiębiorców działających w branżach związanych z wybranymi obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, a w konsekwencji stanowi pośrednią zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców działających w województwie pomorskim.

Przedmiotowe wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Invest in Pomerania 2020” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Zasadach Przyznawania Wsparcia dostępnych poniżej.

Informacje o naborze

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie wsparcia wyłącznie w wersji papierowej należy składać w terminie od 29.08.2022 r. do 12.09.2022 r.  od 19.09.2022 r. do 3.10.2022 r. na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza SA
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Za moment złożenia wniosku uznaje się moment fizycznego jego złożenia w siedzibie ARP S.A. Sekretariat ARP S.A przyjmuje wnioski w godzinach 8:00 – 15:00 w wyznaczonych dniach.

W przypadku wysyłki wniosku pocztą tradycyjną / przy pomocy firmy kurierskiej za moment złożenia wniosku uznaje się moment doręczenia korespondencji do ARP S.A.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie Polski, prowadzący działalność edukacyjno-szkoleniową, potwierdzoną stosownym wpisem przedmiotu działalności (PKD) w dokumencie rejestrowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wsparcie projektów polegających na organizacji szkoleń z określonego zakresu tematycznego mieszczącego się w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza  „Technologie offshore i portowo-logistyczne” (ISP1). Obligatoryjnym jest osiągnięcie wskaźnika efektywności na poziomie co najmniej 50% co oznacza, że co najmniej połowa przeszkolonych osób znajdzie zatrudnienie w trakcie trwania szkolenia lub w okresie 6 miesięcy od zakończenia szkolenia na stanowisku związanym z tematem szkolenia, u pracodawcy działającego na terenie województwa pomorskiego.

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Zasad Przyznawania Wsparcia.


Finanse 

Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne wsparcie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 805 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 805 000,00 PLN.


Niezbędne dokumenty

Zasady Przyznawania Wsparcia

 


Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Zasad Przyznawania Wsparcia.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Zasadami Przyznawania Wsparcia i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.arp.gda.pl oraz www.investinpomerania.gda.pl.

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

 • data: 2022-07-28