Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

System wsparcia pomorskich MŚP w Chinach (projekt zakończony)

System wsparcia pomorskich MŚP w Chinach (projekt zakończony)

Projekt „System wsparcia pomorskich MŚP w Chinach”, realizowany był w partnerstwie pomiędzy Agencją Rozwoju Pomorza S.A. oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej 1, Poddziałania 1.6.2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw, uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 401/240/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Umowa o dofinansowanie UDA-RPPM.01.06.02-00-008/12-00, została podpisana 1 października 2013 r.

W ramach projektu były realizowane następujące działania:

Działanie I:
W ramach tego działania zaplanowano wsparcie dla pomorskich firm poprzez rozbudowę działalności Biura Pomorskiego w Chinach, z siedzibą w Pekinie, jako stałej misji gospodarczej w okresie od 01.07.2012 do 31.10.2015.

Zadaniem Biura Pomorskiego jest tworzenie sprzyjających warunków dla pomorskiego sektora MŚP w rozwijaniu działalności na rynku chińskim, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy pomorskimi i chińskimi podmiotami gospodarczymi, pomoc w poszukiwaniu inwestorów dla pomorskich stref ekonomicznych i parków technologicznych, a także promocja województwa pomorskiego na terenie Państwa Środka, jego walorów turystycznych i kulturalnych oraz potencjału naukowo-badawczego. Jest to pionierska w skali kraju inicjatywa tworząca mechanizm wsparcia pomorskich firm w formie stałej misji gospodarczej, pomocnej we wspieraniu dwustronnej współpracy pomorskich i chińskich firm, a także ułatwiającej przełamywanie barier kulturalnych i administracyjnych.


Biuro realizuje swoje cele dwutorowo:

 1. Przedstawiciele Biura biorą udział w międzynarodowych targach branżowych organizowanych na terenie Chin ważnych  z punktu widzenia pomorskich przedsiębiorstw – w targach jubilerskich, spożywczych, transportowych, inwestycyjno-budowlanych. Łącznie założono, udział w 11 wydarzeniach.
 2. Biuro Pomorskie świadczy szereg usług wsparcia pośredniego dla pomorskich firm,  których celem jest nawiązywanie kontaktów biznesowych między firmami oraz instytucjami pomorskimi i chińskimi.  Działania świadczone przez Biuro na rzecz pomorskich MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu, uczelni i samorządów ukierunkowane są na:
 • identyfikację i selekcję potencjalnych chińskich partnerów gospodarczych zgodnie z oczekiwaniami zgłoszonymi przez obsługiwaną przez Biuro pomorską firmę bądź podmiot;
 • pomoc w badaniu wiarygodności partnerów chińskich;
 • pomoc w selekcji lokalizacji dla inwestycji proponowanych przez pomorską firmę na terenie Chin;
 • tłumaczenie na język chiński broszur oraz notatek prezentujących pomorską firmę bądź podmiot;
 • dostarczanie informacji na temat potencjalnych chińskich partnerów;
 • organizację pobytu na terenie Chińskiej Republiki Ludowej przedstawicieli pomorskich firm lub podmiotów (wsparcie w zakresie rezerwacji hoteli, dostarczanie informacji na temat dostępnych środków transportu na terenie ChRL oraz pomoc w dokonaniu rezerwacji biletów na środki transportu);
 • umawianie spotkań z potencjalnymi partnerami chińskimi podczas pobytu na terenie Chin przedstawicieli pomorskich firm lub podmiotów;
 • pośrednictwo w wynajęciu tłumacza na oficjalne spotkania/negocjacje handlowe z partnerami;
 • doradztwo w zakresie różnic kulturowych pomiędzy Europą i Chinami, specyfiki prowadzenia rozmów z chińskimi partnerami oraz specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w ChRL;
 • promocję i poszukiwanie inwestorów dla regionu;
 • zapewnienie lokalu biurowego  na  spotkania z partnerami chińskimi;
 • propagowanie i pomoc w organizacji udziału w targach i innych wydarzeniach gospodarczych na terenie CHRL;
 • promocję województwa pomorskiego, jego walorów turystycznych i kulturalnych oraz potencjału naukowo-badawczego;
 • współorganizację misji gospodarczych z województwa pomorskiego w ChRL.

Więcej informacji  na temat działalności Biura Pomorskiego w Chinach z siedzibą w Pekinie, na stronie www.biuropomorskie.pl


Działanie II

W ramach tego działania zaplanowano zorganizowanie trzech misji gospodarczych Województwa Pomorskiego do Chin dla przedstawicieli pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wyłonionych do udziału w nich w drodze konkursu.

 1. misja gospodarcza Województwa Pomorskiego do Chin połączona z udziałem w międzynarodowych targach China International Logistics & Transportation Fair (CILF) w Shenzhen – misja odbyła się w dniach od 11 do 20 października 2013 r., objęła swoim zasięgiem wizyty w Pekinie, Shenzhen, Zhuhai i Hongkongu. W misji uczestniczyło 6 pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP;
   
 2. misja gospodarcza Województwa Pomorskiego do Chin, połączona z udziałem w międzynarodowych targach Transport Logistics China w Szanghaju. Misja odbyła się w dniach od 13 do 20 czerwca 2014 r., objęła swoim zasięgiem wizyty Szanghaju i Ningbo, uczestniczyły w niej 4 pomorskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP;
   
 3. misja gospodarcza Województwa Pomorskiego do Chin, połączona z udziałem w międzynarodowych targach SIAL China 2015 The Asian Food Marketplace - misja odbyła się w dniach od 3  do 9 maj 2015 r., objęła swoim zasięgiem wizyty w Shenyang i w Szanghaju,  uczestniczyło  w niej 5 pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.


Działania I i II tworzą spójny system promujący aktywność pomorskich MŚP na rynku chińskim, kształtując postawy proeksportowe, poprzez wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym wejścia lub prowadzenia działań na tym rynku. Stała obecność Biura regionalnego gotowego do udzielenia pomocy w sposób bezpośredni lub pośredni, a także realizacja misji gospodarczych w znaczący sposób ułatwią nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z chińskimi przedsiębiorcami.

Powyższe działania zostaną wsparte poprzez wydawnictwa gospodarcze, turystyczne i targowe przygotowane w języku mandaryńskim dla potencjalnych partnerów chińskich, zainteresowanych współpracą z pomorskimi firmami.

 • -