Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

IMPULS w pytaniach i odpowiedziach

  • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...

IMPULS w pytaniach i odpowiedziach

KONKURS II (termin naboru wniosków: 26.08-5.09.2022)

pytania i odpowiedzi:

1. Czy jedna firma może złożyć wniosek w drugim naborze konkursu IMPULS jeśli wniosek złożono już w pierwszym naborze? Wniosek miałby dotyczyć innych rzeczy niż te wskazane we wniosku pierwotnie złożonym.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grantowego dla konkursu IMP.02.2022 grantobiorca może składać tylko jeden wniosek o udzielenie grantu w ramach konkursu. Gdy grantobiorca złożył również wniosek w ramach konkursu nr IMP.01.2022 (nabór od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r.), w przypadku uzyskania wsparcia w ramach ww. naboru, wniosek złożony na przedmiotowy konkurs, nie będzie podlegał ocenie. Oznacza to, że każdy grantobiorca, który złożył wniosek na pierwszy konkurs IMPULS (nabór od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r.) może złożyć wniosek na nowy nabór w ramach konkursu IMPULS, w którym nabór będzie trwał w dniach od 26.08.2022 r. do 05.09.2022 r.. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy w pierwszym naborze projekt uzyska wystarczają liczbę punktów do otrzymania wsparcia, wniosek złożony w ramach drugiego naboru nie będzie podlegał rozpatrzeniu. W przypadku, gdy projekt złożony w ramach pierwszego konkursu nie uzyska wystarczającej liczby punktów do otrzymania wsparcia, wniosek złożony w ramach drugiego naboru będzie traktowany jako pierwszy i będzie podlegał weryfikacji.

2. Czy w przypadku zaplanowania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) - pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania czyli sondami głębinowymi (wraz z wykonaniem odwiertów dla tychże sond), przedmiotowe sondy głębinowe wraz z wykonaniem koniecznych odwiertów są kosztem kwalifikowalnym ?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Grantowego, w ramach projektu kwalifikowalne będą wydatki związane z zakupem nowych, rzeczowych aktywów trwałych pod warunkiem ujęcia ich wartości w wartości początkowej środka trwałego. Instalacja zaproponowanego rozwiązania może być kwalifikowalna pod warunkiem ujęcia tego w księgowym dowodzie zakupu, a wartość instalacji musi być ujęta w wartości środka trwałego ujętego w ewidencji środków trwałych. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Grantowego w ramach konkursu IMPULS nie można uznać za wydatki kwalifikowalne kosztów związanych z elementami robót budowalnych, a odwierty pod sondy głębinowe posiadają znamiona takich prac. Podsumowując, nabycie usługi wykonania odwiertów nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w projekcie.

3. Czy firma składająca wniosek musi mieć siedzibę czy wystarczy oddział w województwie pomorskim?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Grantowego (str. 6) cyt.: " siedziba Grantobiorcy musi znajdować się w woj. pomorskim - adres siedziby w przypadku osoby prawnej  to miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, a  w przypadku pozostałych podmiotów  - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiotowy warunek przez ARP S.A. rozumiany jest w ten sposób, że siedzibą: - Osoby prawnej jest miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający. To siedziba tego organu uznawana jest za siedzibę samej osoby prawnej. Osoba prawna może mieć tylko jedną siedzibę i ta jest wskazana w dokumencie rejestrowym. Należy od niej odróżnić siedziby oddziałów, których nie można uznać za siedzibę osoby prawnej, ponieważ żaden oddział nie może zostać uznany za samodzielny podmiot prawa. - Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest adres stałego miejsca wykonania działalności gospodarczej (a nie dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej)". Zgodnie z ideą, konkurs "IMPULS - wsparcie pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego" skierowany jest do pomorskich przedsiębiorstw.  W związku z tym, udzielane w ramach konkursu IMPULS granty mają na celu wsparcie przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, których działalność ucierpiała wskutek pandemii COVID-19. Podsumowując, przyjmuje się, że najpóźniej na dzień ogłoszenia konkursu siedziba Grantobiorcy powinna znajdować się w województwie pomorskim. 

4. Czy zakup jachtu SPORTOWEGO, nie posiadającego silnika, służącego wyłącznie celom organizacji amatorskich imprez sportowych, regat - dla amatorów i wyczynowców (firma zajmuje się głównie organizacja imprez integracyjnych na wodzie, głównie właśnie regat), lub żaglówki nieposiadającej silnika, może być uznany za koszt kwalifikowany.

Odpowiedź: 
Jeżeli jacht lub żaglówka są środkami transportu nieposiadającymi silnika (wbudowanego lub przenośnego) a w celu ich „uruchomienia” konieczne jest użycie siły ludzkich mięśni, mogą być uznane za wydatek kwalifikowany w projekcie realizowanym w ramach konkursu grantowego IMPULS.


KONKURS I (termin naboru wniosków: 15.07-21.07. 2022) 

pytania i odpowiedzi:

1. W załączniku nr 2 do wniosku o udzielenie grantu „Wyliczenie spadku przychodów" uwzględniona jest następująca informacja: 
"Pod uwagę brane będą wszystkie przychody uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2019, 2020, 2021 w tym dotacje i dofinansowanie z różnych programów i mechanizmów wsparcia". 
Proszę zatem o wskazanie jak prawidłowo wypełnić ww. załącznik i które przychody wskazać do wyliczenia?

Odpowiedź: 
Przy wyliczeniu spadku przychodów za lata 2020 i 2021 w stosunku do roku 2019 dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie deklaracji PIT, karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego, proszę uwzględnić wszystkie przychody zgodnie z dokumentami finansowymi przedsiębiorcy.  Dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie pełnej księgowości proszę uwzględnić tylko przychody wskazane w pozycji „A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” z Rachunku zysków i strat.

Do powyższych przychodów należy obowiązkowo dodać pomoc wykazaną w systemie SUDOP  - https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary uwzględniając tylko pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­19, udzielaną w ramach ograniczonych kwot, ale bez uwzględniania pomocy w formie zwrotnej np. pożyczka warunkowa, zaliczka zwrotna.

Proszę pamiętać by dla potwierdzenia wyliczenia spadku przychodów każdorazowo załączyć ww. dokumenty finansowe przedsiębiorcy oraz wydruk z systemu SUDOP.
 

2. Przedsiębiorca w 2019 roku miała główne PKD 82.30.Z, w  roku 2020 r. nastąpiła zmiana głównego PKD na 90.02.Z, które widnieje nadal w dokumencie rejestrowy firmy, jako PKD główny (przeważającej działalności). 
Należy zaznaczyć, iż oba PKD zawierają się w katalogu PKD wskazanym w Regulaminie konkursu grantowego. 
Czy w powyższym przypadku przedsiębiorca może wnioskować o dotację?

Odpowiedź: 
Zmiana Państwa PKD (głównego) z 82.30.Z na 90.02.Z tj. zmiana na PKD, który nadal mieści się w katalogu wskazanym w Regulaminie konkursu grantowego umożliwia Państwu aplikowanie w ramach konkursu IMPULS.


3. W katalogu PKD firmy wskazanym w Regulaminie konkursu grantowego, które mogą się ubiegać o dotację widnieje kod 93.29.Z, jednakże od 01.08.2020 roku, ten kod PKD został zlikwidowany obecnie są 2 różne kody:

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Czy jeśli obecnie firma posiada PKD główny (przeważającej działalności)  np. kod PKD 93.29.B bądź 93.29. A, czy może wnioskować o dotację ?

Odpowiedź: 
Aktualizacja Państwa PKD (głównego) z 93.29.Z na 93.29.B bądź na 93.29.A  umożliwia Państwu aplikowanie w ramach konkursu IMPULS.

4. Pytanie:
Czy rzeczy zakupione w jednym zadaniu mogą być umiejscowione np. w Sopocie oraz w Gdyni? Mam na myśli zakupienie na przykład sześciu przedmiotów, z czego 3 sztuki będą w jednej lokalizacji, kolejne 3 w innej lokalizacji, oczywiście w województwie pomorskim.

Odpowiedź: 
Tak powyższe jest dopuszczalne pod warunkiem, że działalność prowadzona w powyższych lokalizacjach jest związaną z prowadzeniem działalności w ramach branży czasu wolnego zgodnie z kodami PKD wskazanymi w katalogu w Regulaminie konkursu grantowego.

5. Pytanie:
Czy wydatek powyżej 50 tysięcy zł dotyczy ceny jednostkowej za zakup jednego produktu czy sumę zadania?

Odpowiedź:
To zależy od konstrukcji zadania i budżetu. Powyższe zależy do określenia przez Państwa wydatków w ramach zadania. Dla przykładu jeżeli planują Państwo zakupić np. 10 szt. paneli i łączny koszt będzie powyżej 50 tys. to liczymy to jako całość – zadanie przekracza 50 tys. więc zbieramy 3 oferty na 10 sztuk paneli. Jeżeli w jednym  Zadaniu są wydatki nie wykazujące tożsamości przedmiotowej i podmiotowej (np. telewizory do hotelu i meble ogrodowe)  i żadna z grup wydatków nie przekracza 50 tys., to w odniesieniu do nich wystarczy jedna oferta/cennik

6. Pytanie: 
Czy PKD główne (przeważające działalności) musi obligatoryjnie wpisywać się w katalog wskazany w tabeli w Regulaminie konkursu, czy jest to jeden z kilku do wyboru typów grantobiorców? 
Na podstawie jakich dokumentów i na jakim etapie oceny projektów będzie weryfikowana kwestia PKD firmy?

Odpowiedź: 
Informujemy, iż PKD przeważające działalności musi obligatoryjnie wpisywać się w katalog wskazany w tabeli w Regulaminie konkurs, jest to PKD który widnieje w dokumencie rejestrowym firmy tj.CEIDG bądź KRS (w przypadku gdy nie widnieje w KRS powinien być wskazany w sprawozdaniach finansowych spółki) i na podstawie w/w dokumentów będzie weryfikowany przez ARP SA.

7. Pytanie: Czy rowery elektryczne są wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem konkursu grantowego zakup środków transportu jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Wykluczenie dotyczy całej grupy 7 Środki transportu (zgodnie z KŚT), z wyłączeniem środków transportu napędzanych siłą ludzkich mięśni.

W przypadku rowerów elektrycznych należy je rozdzielić na dwie kategorie. 

Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup tzw. e-bików, czyli takich rowerów, w których wspomaganie pedałowania działa tylko wówczas, kiedy użytkownik wkłada w jazdę własną siłę, a więc rower zawsze napędzany jest częściowo siłą ludzkich mięśni. W żadnym momencie silnik w nie napędza pojazdu autonomicznie bez udziału człowieka.

Wydatkiem niekwalifikowalnym jest natomiast zakup rowerów elektrycznych, które mają możliwość autonomicznej jazdy, co de facto oznacza że są pojazdami elektrycznymi. 

drukuj całą stronę