Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

OŚ PRIORYTETOWA 1 - Rozwój i innowacje w MŚP

Cel główny Osi Priorytetowej
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe Osi Priorytetowej
Sformułowany wyżej cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Wsparcie dla powstawania i rozwoju MŚP;
 • Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych;
 • Poprawa dostępu MŚP do kapitału;
 • Wzmocnienie systemu wspierającego przedsiębiorczość;
 • Tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji;
 • Wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw i atrakcyjności inwestycyjnej regionu.


Opis Osi Priorytetowej 1
Oś Priorytetowa będzie ukierunkowana na realizację przedsięwzięć dotyczących:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • rozwiązań innowacyjnych w MŚP;
 • pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP;
 • systemowego wspierania przedsiębiorczości;
 • regionalnej sieci transferu rozwiązań innowacyjnych;
 • promocję gospodarczą regionu.


Kategorie Beneficjentów
Beneficjentami mogą być m.in.:

 • przedsiębiorcy;
 • jst, ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

 

Działania i Poddziałania w ramach 1 Osi Priorytetowej:

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie