Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Agencja Rozwoju Pomorza Regionalną Instytucją Finansującą w woj. lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim w ramach PO IG 2007-2013

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22 marca 2018 r. Agencja Rozwoju Pomorza  pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Informacja dla beneficjentów RPO WP na lata 2007-2013 realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej I

W związku z końcowym etapem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 informujemy Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej I ( bez działania 1.3), iż na podstawie umowy o dofinansowanie w przypadku niezłożenia przez Beneficjenta wymaganych wyjaśnień, nieusunięcia braków lub błędów w dokumentach, w terminie wskazanym w drugim pisemnym wezwaniu skierowanym do Beneficjenta przez Instytucje Pośredniczącą II stopnia, Instytucja Pośrednicząca uzna wydatki objęte przedmiotem wezwania za niekwalifikowane.

Komunikat dla Wnioskodawców konkursu nr 1.6.1_2
Informujemy wnioskodawców konkursu nr 1.6.1_2, że wersja Generatora Wniosków o dofinansowanie nr 2.36 uniemożliwia, w Sekcji G wniosku o dofinansowanie projektu, wybranie z listy rozwijanej "Daty podpisania dokumentu" bieżącej daty podpisania dokumentu. W związku z powyższym, przy podpisywaniu dokumentu, prosimy o odręczne wpisanie faktycznej daty jego wypełnienia. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Aktualizacja dokumentacji konkursowej dla Działań 1.1. - 1.2 oraz 1.4 - 1.6 RPO WP
Informujemy, że zmianie uległy Dokumenty Konkursowe dla Działań 1.1-1.2 oraz Działań 1.4-1.6 RPO WP. Aktualne dokumenty (wersja z dnia 03.07.2014 r.) znajdują się na stronie internetowej ARP w zakładce RPO WP 2007/2013/ Dokumenty do pobrania/Dokumenty konkursowe.
Komunikat dla Beneficjentów Działań 1.1. i 1.2 RPO WP - Ankieta na zakończenie projektu
Informujemy beneficjentów Działań 1.1. – 1.2 RPO WP o obowiązku wypełnienia ankiety na zakończenie projektu. Ankieta zastępuje dotychczas obowiązujące oświadczenia o realizacji projektów współfinansowanych i realizacji polityk horyzontalnych oraz oświadczenia o wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Ułatwienia dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
Agencja Rozwoju Pomorza SA wprowadza ułatwienia dla Beneficjentów prowadzące do bardziej sprawnego zakończenia realizacji i rozliczenia projektów w ramach RPO WP.
Zachowanie zasad konkurencyjności przy zamówieniach pow. 50 tys. PLN - komunikat
Przypominany Beneficjentom RPO WP na lata 2007-2013 o prawidłowym dokumentowaniu zachowania zasad konkurencyjności przy realizacji zamówień przekraczających kwotę 50 tys. PLN.
Przypominamy o konieczności przedkładania deklaracji pochodzenia sprzętu w przypadku zakupu sprzętu używanego przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Przypominamy, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy, realizujący projekty w ramach RPO WP, którzy nabywają i przedkładają do refundacji sprzęt używany zobowiązani są do uzyskania i załączenia do wniosku o płatność, w którym rozliczany jest taki wydatek deklarację pochodzenia sprzętu, wystawioną co najmniej przez ostatniego sprzedawcę.
Aktualizacja Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2. z dnia 25.07.2013
W dniu 25 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 865/270/13, przyjął nową wersję Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2. Konieczność dokonania aktualizacji zapisów Przewodnika zaistniała w związku z wejściem w życie z dniem 28 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 714).
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP- dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców i beneficjentów OP 1 RPO WP
Informujemy, że doprecyzowano instrukcję dotyczącą wypełniania "Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP" w pkt 11 (przypis 4a). Prosimy wnioskodawców i beneficjentów Osi Priorytetowej 1 RPO WP o uwzględnienie wytycznych przy wypełnianiu oświadczenia w celu prawidłowego określenia statusu Państwa przedsiębiorstwa.
Wydłużenie terminu oceny wniosków złożonych w ramach Konkursu nr 1.1.2_3 Małe i średnie przedsiębiorstwa RPO WP
Pragniemy poinformować, iż termin przewidziany na ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 1.1.2_ 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa, OP 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dotyczący I etapu oceny formalnej (wysłanie pism do wnioskodawców dot. prośby o uzupełnienia bądź informacji o pozytywnej lub negatywnej ocenie formalnej) z uwagi na czasochłonną analizę wniosków wraz z załącznikami pod względem ich poprawności z procedurą Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) został przedłużony do końca czerwca 2013 r.
Jednocześnie informujemy, iż wnioski pozytywne formalnie są na bieżąco przekazywane do oceny merytorycznej, celem jak najszybszej oceny. Przewidziany termin zakończenia oceny wniosków (ocena formalna i merytoryczna) planowany jest na koniec września 2013 r.
Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty budowlane w ramach Działań 1.1-1.2 RPO WP
Ważny komunikat dla beneficjentów (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) realizujących projekty budowlane metodą gospodarczą – zasady przeprowadzania ofertowania na zakup materiałów budowlanych w projektach realizowanych w ramach Działań 1.1-1.2 RPO WP.
Zmiana struktury własnościowej przedsiębiorstwa a oświadczenie MSP - komunikat dotyczący RPO WP
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości stosowania dwuletniego okresu przejściowego w kontekście zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa, informujemy, iż w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa na skutek przejęcia, zmiana jego statusu nie będzie miała miejsca dopiero po okresie dwóch lat obrachunkowych, lecz następuje automatycznie.
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DKR-I-82611-10-MB/ 10), w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wspólność majątkową, bez znaczenia, czy osoby te działają na tych samych rynkach, rynkach pokrewnych czy innych, charakter związku zachodzący między tymi osobami – związek małżeński -  przesądza o konieczności oceny statusu MŚP, biorąc pod uwagę dane obydwu działalności gospodarczych osób fizycznych.

W związku z powyższym każdorazowo przy określaniu statusu MŚP Wnioskodawców (dot. osoby fizycznej prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilnej), u których występuje brak rozdzielności majątkowej, należy zbadać powiązania wynikające ze wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka. Oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalnośći gospodarczej przez współmałżnka mozna pobrać w zakładce Dokumenty konkursowe (Oświadczenia MSP). 

Badanie zachowania trwałości projektu - komunikat dla beneficjentów RPO WP
Uprzejmie informujemy Beneficjentów RPO WP na lata 2007-2013, którzy zakończyli realizację projektów, iż ARP S.A rozpoczyna badanie zachowania trwałości projektów. W związku z powyższym, począwszy od lutego 2015r., przesłane zostaną do Beneficjentów wzory sprawozdań, które należy wypełnić i przekazać do ARP S.A.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie