Banery

 • Zapytaj o Fundusze- baner
 • Invest in Pomerania

I Konkurs grantowy w ramach projektu IMPULS

 • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 • IMpuls

Konkurs grantowy w ramach projektu IMPULS. Nabór wniosków od 15 - 21 lipca 2022 r.

KONKURS GRANTOWY. NABÓR WNIOSKÓW OD 15 - 21.07.2022 R.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. 

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.


Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin i miejsce składania wniosków    

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk 

Na co i kto może składać wnioski? 
Kto może składać wnioski?

 • podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy mikro lub mali,
 • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
 • PKD główny (przeważającej działalności) grantobiorcy musi zawierać się w katalogu wskazanym w poniższej tabeli i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r. W związku z czym uprawnione są do aplikowania podmioty posiadające PKD główny prowadzonej działalności taki jak:
   

  Podklasa

   Nazwa grupowania

  55.20. Z

  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)

  55.30.Z

  Pola kempingowe i pola namiotowe

  56.10.A

  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  49.39.Z

  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

  55.10.Z

  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  79.11.A

  Agenci turystyczni

  79.11.B

  Pośrednicy turystyczni

  79.12.Z

  Organizatorzy turystyki

  79.90.A

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

  79.90.B

  Działalność informacji turystycznej 

  79.90.C

  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  82.30.Z

  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  90.01.Z

  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  90.02.Z

  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  93.19.Z

  Pozostała działalność związana ze sportem

  93.21.Z

  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  93.29.Z

  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, 

Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów 
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.


Finanse 

Procent dofinansowania projektu 
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 40 981 428,06 PLN.

Niezbędne dokumenty:

Inne ważne informacje

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze 
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej  internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl w zakładce „IMPULS”
 

Doradztwo merytoryczne (konsultacje)
W ramach konkursu świadczone będzie indywidulane wsparcie dla przedsiębiorców w postaci bezpłatnego doradztwa merytorycznego m.in. w zakresie konsultacji planowanego przedsięwzięcia w szczególności w obszarach ucyfrowienia bądź ekoefektywności oraz zasad ubiegania się o wsparcie. 
Będzie ono skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa podczas spotkania indywidualnego, konsultacji telefonicznej czy spotkania on-line. (zapisy telefoniczne)
 

Pytania i odpowiedzi 

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: 

Pani Karolina Piekarska, tel. 58 32 33 258
Pani Małgorzata Mach-Otterska, tel. 58 32 33 177
Pan Mateusz Kajtanowski,  tel. 58 32 33 104
Pani Karolina Domoń, tel.  58 32 33 215
Pani Monika Sito, tel.  58 32 33 216
Pani Justyna Walendziak, tel. 58 32 33 227
Pani Dorota Mrotek,  tel. 58 32 33 230

oraz  za pośrednictwem poczty elektonicznej,  e-mail: impuls-pytania@arp.gda.pl, punkt.slupsk@arp.gda.pl i punkt.gdansk@arp.gda.pl


IMPULS w pytaniach i odpowiedziach

 • data: 2022-06-14

drukuj całą stronę