Banery

 • Zapytaj o Fundusze- baner
 • Invest in Pomerania

II Konkurs Grantowy w ramach projektu IMPULS

 • ato pasek

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 • logo-impuls-WYBRANE

Konkurs grantowy - Ogłoszenie - nabór wniosków od 26 sierpnia do 5 września 2022 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. 

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin i miejsce składania wniosków 
Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 26.08.2022 r. do 05.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk 

Kto może składać wnioski?

 • podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy mikro lub mali
 • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • PKD główny (przeważającej działalności) grantobiorcy musi zawierać się w katalogu wskazanym w poniższej tabeli i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r. W związku z czym uprawnione są do aplikowania podmioty posiadające PKD główny prowadzonej działalności taki jak:
   

   Podklasa

  Nazwa grupowania

  55.20. Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)
   
  55.30.Z
   
  Pola kempingowe i pola namiotowe
   
  56.10.A
   
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
   
  49.39.Z
   
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
   
  55.10.Z
   
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
   
  79.11.A
   
  Agenci turystyczni
   
  79.11.B
   
  Pośrednicy turystyczni
   
  79.12.Z
   
  Organizatorzy turystyki
   
  79.90.A
   
  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
   
  79.90.B
   
  Działalność informacji turystycznej 
   
  79.90.C
   
  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
   
  82.30.Z
   
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   
  90.01.Z
   
  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
   
  90.02.Z
   
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
   
  93.19.Z
   
  Pozostała działalność związana ze sportem
   
  93.21.Z
   
  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
   
  93.29.Z *
   
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
   

  *) Kod 93.29.Z z dniem 01.08.2020 roku, został zlikwidowany i obecnie są to 2 różne kody:
  93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 
  93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
  W związku z tym, jeśli obecnie firma posiada PKD główny (przeważającej działalności)  np. kod PKD 93.29.B bądź 93.29. A, ma możliwość aplikowania o wsparcie.

   
 • Ponadto, wnioski mogą składać organizacje i stowarzyszenia turystyczne (o statusie mikro lub małego przedsiębiorstwa) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców i prowadzące działalność gospodarczą związaną z branżą czasu wolnego co najmniej od 01.01.2019 r., a działalność w zakresie branży czasu wolnego jest zapisana w Statucie obowiązującym co najmniej od 01.01.2019 r.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych 

Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse 

Procent dofinansowania projektu 

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 30 000 000,00 PLN.

 

Inne ważne informacje

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej  Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl 

Doradztwo merytoryczne (konsultacje)
W konkursie świadczone będzie indywidulane wsparcie dla przedsiębiorców w postaci bezpłatnego doradztwa merytorycznego m.in. w zakresie konsultacji planowanego przedsięwzięcia w szczególności w obszarach ucyfrowienia bądź ekoefektywności oraz zasad ubiegania się o wsparcie.

Będzie ono skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa podczas spotkania indywidualnego, konsultacji telefonicznej czy spotkania on-line. (zapisy telefoniczne)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informację można uzyskać telefonicznie pod numerami:
(58) 32 33 177; (58) 32 33 104; (58) 32 33 215; (58) 32 33 216; (58) 32 33 227; (58) 32 33 230

oraz  za pośrednictwem poczty elektonicznej e-mail:
impuls-pytania@arp.gda.pl, punkt.slupsk@arp.gda.pl i punkt.gdansk@arp.gda.pl

 • data: 2022-08-02

drukuj całą stronę