Zakres działalności

Agencja Rozwoju Pomorza
O KROK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ


Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) działa od 1992 r. Jest instytucją, wyznaczającą standardy wsparcia przedsiębiorczości na Pomorzu, a także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego. Misją ARP jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i samorządów lokalnych, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. ARP jest inicjatorem wielu przedsięwzięć gospodarczych, koordynuje działania regionalnej inicjatywy Invest in Pomerania - odpowiedzialnej za przyciąganie i obsługę inwestorów zagranicznych, zarządza Funduszem Kapitałowym ARP, wdraża dotacje unijne kierowane do pomorskich MSP, realizuje projekty mające na celu promocję postaw przedsiębiorczych i rozwijanie kompetencji biznesowych przedsiębiorców.  

Nasze najważniejsze działania:

Pośredniczymy w dystrybucji funduszy UE dla firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości - od 2002 roku  wdrażamy programy unijne kierowane głównie do sektora MSP w regionie. O skali naszej aktywności na tym polu świadczy ilość podpisanych umów o dofinansowanie  oraz wypłacone środki na przestrzeni lat. Od 2004 r. pomorscy przedsiębiorcy pozyskali dofinansowanie w wysokości ok. 1 679, 4 mln PLN na realizację prawie  3 tys.  projektów, z czego w perspektywie finansowej 2004-2006 otrzymali 61,3 mln PLN, w latach 2007-2013 ponad 1078,3 mln PLN a w 2014-2020, 539, 8 mln PLN. Każdy dofinansowany projekt to historia rozwoju konkretnej pomorskiej firmy, zwiększanie jej przewagi konkurencyjnej, nowe miejsca pracy bardziej wartościowa oferta produktów i usług na rynku. ARP wdrażała również programy unijne oferujące preferencyjne pożyczki na rozwój projektów miejskich  - w latach 2014-2020 udzielono 45 pożyczek na kwotę 252 mln PLN

Inspirujemy firmy z sektora MSP - dajemy impuls do rozwoju - pozyskujemy fundusze  europejskie zarówno z programów krajowych jak i międzynarodowych  na realizację projektów wspierających rozwój sektora MSP, w tym m.in.: Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services (BASCIL) dedykowany producentom żywności, którzy mają szansę na dywersyfikację działalności poprzez zrównoważone usługi turystyki kulinarnej, Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks (CIR-CO-WAY) mający na celu zwiększenie roli parków naukowych, przemysłowych i technologicznych w zielonej transformacji, zwłaszcza w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Jesteśmy też częścią konsorcjum Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych wspierającego cyfrową transformację MSP. Ponadto w strukturach ARP działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich z siedzibą w Gdańsku i Słupsku, świadczące usługi informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej. Organizujemy także cykliczne wydarzenia promujące postawy przedsiębiorcze, w tym: Forum Przedsiębiorstw czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Prowadzimy również badania sektora MSP oraz usługi doradczo-szkoleniowe.

Wspieramy eksporterów - od 2016 r. wspieramy aktywność eksportową firm z województwa pomorskiego realizując projekt Pomorski Broker Eksportowy. Działania w projekcie dały przedsiębiorcom możliwość prezentacji ich potencjału eksportowego poprzez udział w targach i misjach gospodarczych na całym świecie. Program stworzył także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wsparł działania proeksportowe firm grantami umożliwiającymi dofinansowanie wyjazdu na wybrane przez przedsiębiorstwo wydarzenie gospodarcze. W ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego w Pekinie funkcjonowało Biuro Pomorskie ułatwiające firmom stawianie pierwszych kroków na chińskim rynku. Dzięki realizacji projektu do końca 2023 r. prawie 2,5 firm skorzystało z oferty wsparcia aktywności eksportowej. Przedsiębiorcy wzięli udział w 118 wydarzeniach gospodarczych, 142 konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, 410 firm pozyskało granty na łączną kwotę ponad 22 mln pln.

Promujemy region i przyciągamy inwestorów zagranicznych - od 30 lat  pozyskujemy inwestorów zagranicznych dla regionu. Od 2004 r. ARP jest   regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu a  od 2011 r. koordynatorem samorządowej  inicjatywy -  Invest in Pomerania (IiP),  zapewniającej  współpracę lokalnych  instytucji zaangażowanych w obsługę inwestorów zagranicznych. Pełnimy funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Kreujemy strategiczne założenia promocji inwestycyjnej województwa pomorskiego.  Uczestniczymy w   międzynarodowych konferencjach branżowych, targach, misjach zagranicznych,  opracowuje raporty gospodarcze. Udziela informacji na temat dostępnych możliwości wsparcia inwestycji oraz uwarunkowań formalno -prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Usługi inicjatywy IiP realizowane są bezpłatnie. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 160 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 21 tys. miejsc pracy. W efekcie podejmowanych działań na inwestycje  w regionie zdecydowały się m.in. takie znane międzynarodowe marki jak Amazon, Intel, Flex, Lacroix, Lufthansa,   Bayer, Hapag Lloyd, Softserve, Nike, Swarovski, Thyssen Krupp, Epam, Ricoh, State Street, Leo Pharma, Maersk Drilling, Northvolt, Intel i inne.

Inwestycje Kapitałowe - zarządzamy Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne projekty biznesowe. Fundusz oferuje pomysłodawcom wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe. Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu, następuje wyjście kapitałowe Funduszu poprzez sprzedaż udziałów lub akcji Uzyskane w ten sposób środki są przeznaczane na kolejne projekty. Fundusz Kapitałowy, od 2009 roku, założył 38 spółek m.in. w branży ICT, biotechnologicznej, medycznej, filmowej.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem - świadczymy usługi dla firm, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów, w tym: Konsulting (strategie rozwoju, analizy ekonomiczne i finansowe, studia wykonalności, biznesplany oraz szkolenia (otwarte, a także realizowane na zamówienie).