Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Celem Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Serwisie, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób odpowiedzialny i transparenty, z zachowaniem zasad ostrożności. 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, które są bezpośrednio nam przekazane przez Państwa lub gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii,  względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”). Takie dane mogą być przetwarzane, gdy Państwo:

 • odwiedzają naszą stronę internetową;
 • zamawiają naszą usługę lub zgłaszają swój udział w organizowanym przez nas wydarzeniu poprzez funkcjonalności udostępnione w ramach serwisu oraz w ramach innych kanałów komunikacji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 • kontaktują się z nami w dowolny sposób i za pomocą dowolnego kanału komunikacji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, poprzez nasze social media lub telefonicznie).

 

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4441, NIP 583-000-20-02, tel.: + 48 58 323 31 00, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej rodo@arp.gda.pl lub listownie pod adresem: al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

1) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

  1. świadczenia usługi newsletter;
  2. korzystania z formularzy zgłoszenia na webinaria, e-szkolenia oraz szkolenia tradycyjne;
  3. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - gdyż są niezbędne do realizacji usługi (np. przeprowadzenia szkolenia); 

2) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

  1. informowania o zmianach oraz nowych/podobnych usługach ARP (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Państwa zainteresować;
  2. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników;
  3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń;
  4. utrzymania kontaktów biznesowych lub prowadzenia relacji gospodarczych przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon);
  5. prowadzenia profili Administratora w social mediach (Facebook, Linkedin).

3) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dla celu monitorowania i prowadzenia statystyk oglądalności (dot. usługi Google Analytics);

4) ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, umowy oraz zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO) w celu przeprowadzenia 
    obecnego i ewentualnie kolejnych procesów rekrutacyjnych.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji ww. celów będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dane osobowe mogą zostać również ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem lub partnerom wspólnych przedsięwzięć. W ramach prowadzonego profilu na Facebook dane udostępnione są Meta Platforms Ireland Limited (Zasady ochrony prywatności dostępne: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0), z kolei na Linkedin udostępnione są  LinkedIn Ireland Unlimited Company (Polityka ochrony prywatności dostępna: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy), a związane z kanałem na YouTube udostępnione są Alphabet Inc. (Informacje dotyczące ochrony prywatności dostępne: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/ .

4. Przysługujące prawa

W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:

1) dostępu do danych;
2) sprostowania danych;
3) żądania usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania danych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych w celach:

1) związanych z korzystania z newslettera jest niezbędne, bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera;
2) udziału w szkoleniu/konferencji/wydarzeniu jest niezbędne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferowanych przez nas usług;
3) analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/Pana wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu;
4) rekrutacji jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym;
5) korzystania z profili w social mediach jest dobrowolne, jednak niezbędne;
6) kontaktu telefonicznego i e-mailowego jest niezbędne,
7) marketingu bezpośredniego jest niezbędne,
8) analizy ruchu sieciowego jest niezbędne.

6. Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych, tj. nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia realizacji Umowy, chyba, że przetwarzanie danych konieczne będzie z uwagi na wymogi realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez Administratora do upływu terminów wynikających z zawartych umów do dnia 31 grudnia 2034 r.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu zakończenia wydawania newslettera lub rezygnacji z niej przez Państwa. Podobnie w przypadku wyrażenia zgody na udział w innych rekrutacjach – do cofnięcia przez Państwa zgody. Jeśli chcą Państwo wypisać się lub zmienić kategorie otrzymywanych wiadomości w newsletterze, należy kliknąć w link dostępny pod daną wiadomością e-mailową lub skopiować go i wkleić do paska adresu przeglądarki internetowej.

W przypadku przetwarzania danych związanych z prowadzeniem rekrutacji dane będą przetwarzane do 7 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 2 lata.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych. W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail Administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania Administratorowi w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. Również Państwa dane pozyskane z działaniami związanymi z naszymi social mediami, będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, ARP przechowuje dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (w szczególności w zakresie obsługi funduszy europejskich).

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. Z kolei przy prowadzeniu działań marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

7. Pliki cookies

W niektórych przypadkach ARP i dostawcy usług wykorzystują „pliki cookies”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszym Serwisie lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwala lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych ARP oraz określić efektywność działań marketingowych. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Jak większość stron internetowych, również nasz Serwis, może wykorzystywać „pliki cookies”. Stanowią one dane informatyczne wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym (np. na twardym dysku komputera) użytkownika serwisu. Zazwyczaj są to proste pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiadomo, jaką stronę wyświetlać oraz można dostosować treści do Państwa indywidualnych preferencji.

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

1) sesyjne – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

2) stałe – dzięki nim korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Państwa preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Stałe pliki cookies będą przechowywane na Państwa urządzeniu maksymalnie przez czas określony w ich parametrach lub do czasu wycofania zgody;

3) własne – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Serwisu;

4) stron trzecich – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Serwis można podzielić na następujące kategorie: konieczne, wydajności i funkcjonalne.

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne

Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

Pliki cookies wydajności: (checkbox do zaznaczenia)

Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które mówią, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie strony. Przesyłane są do firmy Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (domeny do których wysyłane są ciasteczka: googletagmanager.com, gstatic.com, google.com). Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które pojawi się po otwarciu Serwisu. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

Funkcjonalne Pliki cookies: (checkbox do zaznaczenia)

W plikach tego typu zapisywane są informacje o Państwa wyborach, dzięki którym możemy zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które pojawi się po otwarciu Serwisu. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

Więcej informacji na temat Plików cookies można uzyskać np.:

na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl;

na stronie polskiej Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie;

na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.