Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs 1.4_1 Systemowe Wspieranie Przedsiębiorczości

 


jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
bez Działania 1.3. "Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP"


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania:
1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości
Konkurs nr 1.4_1


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane dla Poddziałania 1.4 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.):
1. "Tworzenie/udoskonalanie, testowanie, realizacja i promocja nowych usług (lub sposobów realizacji usług) regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu wraz z tworzeniem i rozbudową infrastruktury służącej świadczeniu usług doradczych oraz usług informacyjnych dla przedsiębiorców (np. Lokalnych Punktów Konsultacyjnych, Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości",
2. "Tworzenie systemów ciągłego podnoszenia praktycznych kwalifikacji doradców biznesowych związanych z usługami doradczymi i informacyjnymi",
3. "Wsparcie udziału w regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy pomiędzy firmami, czy instytucjami otoczenia biznesu",
4. "Tworzenie regionalnego systemu oceny jakości usług oferowanych przez IOB, prowadzące do podnoszenia standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców",
5. "Systemowe badania i analizy dotyczące działalności/potencjału pomorskich MŚP, w tym badania popytu na usługi oraz badania zapotrzebowania MŚP na finansowe instrumenty wsparcia, etc.",
6. "Świadczenie specjalistycznych usług doradczych dla MŚP",
7. "Tworzenie instrumentów poręczeniowych i pożyczkowych dla instytucji otoczenia biznesu".
 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.4 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.):
1. Jst, ich związki i stowarzyszenia;
2. Instytucje otoczenia biznesu;
3. Partnerzy społeczni i gospodarczy;
4. Organizacje pozarządowe;
5. Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);
6. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.4._1 wynosi 35 935 793 PLN. (wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 sierpnia 2008 r., 1 EUR= 3,3498 PLN).
 

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach konkursu nr 1.4._1 wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.4, co do zasady, nie podlega regułom pomocy publicznej.
 

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektów w ramach konkursu nr 1.4._1 wynosi, co do zasady, 200 000 PLN. Brak ograniczenia co do maksymalnej wartości projektów.
 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.)
 

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż na początku stycznia 2009 r.
 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (wersja z dnia 18 sierpnia 2008 r., zatwierdzona Uchwałą nr 839/139/08 Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2008 r.)

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v2.01 lub późniejsza) .
 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 1.09.2008 r. do 1.10.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 1.10.2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)

 

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą wnioskodawcy oraz dopiskiem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 - 2013/Konkurs nr 1.4._1 /Działanie nr 1.4".
Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie i biznes planu na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję dokumentów wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (wersja z dnia 18 sierpnia 2008 r., zatwierdzona Uchwałą nr 839/139/08 Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2008 r.).
 

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 10a i 10b do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (wersja z dnia 18 sierpnia 2008 r., zatwierdzona Uchwałą
nr 839/139/08 Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2008 r.).
 

XI. Osoby udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Zespół ds. Wyboru Projektów 1.4-1.6 RPO, tel. 058 32 33 265
Robert Sztolc, tel. 058 32 33 236, email: informacje@arp.gda
Katarzyna Kaparska, tel. 058 32 33 231, email: informacje@arp.gda.pl
Małgorzata Chudzińska, tel. 058 32 33 231, email: informacje@arp.gda.pl
 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
 

 

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (w wersji z dnia 18 sierpnia 2008 r., zatwierdzonej Uchwałą nr 839/139/08 Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2008 r.) mające zastosowanie do konkursu nr 1.4._1:

 

5) Wytyczne do Studium Wykonalności dla Działania 1.5.1 RPO WP (dokument nie dotyczy konkursu nr 1.4._1)

 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:
 


KOMUNIKATY:

1) Wystąpił błąd Generatora Wniosków wersji 2.01 lub późniejszej, polegający na błędnym wyliczaniu punktu A9 we wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku, gdy projekt nie zawiera wydatków objętych zasadami pomocy publicznej lub tylko niektóre wydatki są objęte tymi zasadami. W związku z tym, jeżeli błąd dotyczy Wnioskodawcy, należy załączyć oświadczenie, że z powodu wyżej wymienionego błędu, dane z punktu A9, które są automatycznie generowane przez aplikację, nie są zgodne z rzeczywistością, mimo zamieszczenia prawidłowych danych w sekcji F wniosku i Wnioskodawca nie jest w stanie tego skorygować.

2) W przypadku, gdy Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, jej związkiem lub stowarzyszeniem, wypełniając sekcję D Biznes Planu, w  punkcie D6 (rachunek zysków i strat)zamieszcza informację, że ten punkt go nie dotyczy.

3) Z powodu błędu Generatora Wniosków wersji 2.01 i późniejszych, w przypadku, gdy Wnioskodawca może uznać podatek VAT za koszt kwalifikowalny  i przynajmniej jeden z wymienionych wydatków jest zwolniony z tego podatku, wniosek nie daje się zwalidować. W takiej sytuacji należy, po uzupełnieniu wszystkich wydatków w punkcie F.6 , wrócić do punktu F.4 i zaznaczyć NIE w pytaniu o kwalifikowalność VAT-u. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o treści: Realizując projekt pt „…” (wpisać tytuł projektu) nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w punkcie F6 wniosku na poziomie … PLN (wpisać kwotę) jako wydatki kwalifikowane. Jednocześnie ……(wpisać nazwę Wnioskodawcy) zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części lub całości poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające Wnioskodawcy odzyskanie tego podatku na podstawie art.91 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Oświadczam, że nie korzystam ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 tej Ustawy. Z powodu błędu Generatora Wniosków we wniosku jest zamieszczona błędna informacja o tym, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

4) W załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, błędnie wpisano działania RPO WP 2007-2013 oraz okres dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu. Oświadczenie powinno dotyczyć Działań 1.4 – 1.6, a okres dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu powinien wynosić minimum 5 lat. Jednak ze względu na trwający już konkurs, proszę dołączać do wniosku oświadczenie zawieszone na stronie ARP S.A. w dokumentach konkursowych, bez wprowadzania w nim zmian.


Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie