Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr 1.4_3 - TUTAJ.

 

Konkurs nr 1.4_3 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości

pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania
Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów


z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Działania:
1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości
Konkurs nr 1.4_3


 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia wskazane w typach projektów 4) i 9) dla Działania 1.4 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 kwietnia 2015 r.), wyłącznie w zakresie wsparcia instrumentów pożyczkowych.

Dodatkowo projekty nie mogą być objęte zasadami pomocy publicznej, realizowane z udziałem partnerów oraz z zastosowaniem instrumentu elastyczności.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje otoczenia biznesu, które pełniły lub pełnią role pośredników finansowych w zakresie realizacji projektów objętych wsparciem w ramach Działania 1.3 lub 1.4 RPO WP.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.4_3 wynosi 18 057 500 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN). *

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych.

V. Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu wynosi 5 000 000 PLN, w tym minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych również wynosi 5 000 000 PLN.
Brak ograniczeń co do maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta
W ramach konkursu wkład własny na poziomie beneficjenta nie jest obligatoryjny.

VII. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. Kryteria wyboru projektów do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 kwietnia 2015 r.).

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w grudniu 2015 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.37 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 09.10.2015 r. do 09.11.2015 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 09.11.2015 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6 (Budynek A3)
80-387 Gdańsk
parter, pokój nr 009

 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały), w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013/Działanie nr 1.4/Konkurs nr 1.4_3”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i Biznes Planu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
Sekcja Kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 227
Sekcja Kontraktowania RPO WP, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 158

* Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 kwietnia 2015 r.)

Załączniki do Ogłoszenia o konkursie:
 

* Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro.


INFORMACJA

 

Zasady realizacji projektu w Działaniu 1.4 RPO WP 2007-2013 w konkursie 1.4_3 oraz pozostałe załączniki do Ogłoszenia o konkursie zastępują w ramach konkursu 1.4_3 Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6, z zastrzeżeniem, że w sprawach nieuregulowanych w Zasadach oraz w pozostałych załącznikach do Ogłoszenia, Przewodnik Beneficjenta stosuje się odpowiednio.

Ponadto w każdym przypadku, gdy w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 mowa jest o Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6, w przypadku konkursu 1.4_3 należy stosować niniejsze Zasady realizacji.

Przewodnik Beneficjenta 2007 - 2013 dla Działań 1 4-1 6 RPO WP z dn. 18.12.2014 - LINK

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy Wnioskodawców konkursu nr 1.4_3, że wersja Generatora Wniosków o dofinansowanie nr 2.37, z powodu braku obecnych możliwości technicznych do zaktualizowania aplikacji, nie posiada aktualnych podpowiedzi na temat wypełniania poszczególnych punktów w Generatorze Wniosków. W związku z tym, w celu prawidłowego wypełnienia formularza wniosku, Wnioskodawcy powinni korzystać wyłącznie z Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.4 RPO WP, stanowiącej załącznik nr 4 do Ogłoszenia o konkursie nr 1.4_3.
Ponadto, Generator Wniosków uniemożliwia w Sekcji G wniosku o dofinansowanie projektu, wybranie z listy rozwijanej "Daty podpisania dokumentu" bieżącej daty podpisania dokumentu. W związku z powyższym, przy podpisywaniu dokumentu, prosimy o odręczne wpisanie faktycznej daty jego wypełnienia.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

  • data: 2015-10-09

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie