Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania
Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013
z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Działania:
1.2 Rozwiązania innowacyjne w MSP

Konkurs nr 1.2_3


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Działania 1.2 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.):

1) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą;
2) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach;
4) wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R;
5) wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych.


II.  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 1.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.2_3 wynosi 6.500.700 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV.  Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.2_3 wynosi do 50 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 40 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane na zasadach wskazanych w punkcie 26 „Pomoc publiczna” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011 r.).

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu nr 1.2_3 wynosi 1.000.000 PLN. Brak ograniczeń co do minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

VII. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 21 czerwca 2011r.).
 

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w czerwcu 2012 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2  (z dnia  29 listopada 2011r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.30  lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2  (z dnia  29 listopada 2011r.).

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 01.12.2011 r. do 29.02.2012 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.02.2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6
parter, pokój nr 006Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu, w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007–2013/Działanie nr 1.2/ Konkurs nr 1.2_3”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2  (z dnia 29 listopada 2011 r.).

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 8b) i 8c) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2  (z dnia 29 listopada 2011 r.).
 

XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 29 listopada 2011 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.2_3):

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Komunikaty:

  • Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2, Poddziałania 1.5.1 oraz Poddziałania 1.5.2 OP 1 RPO WP 2007-13 w konkursach nr 1.5.1_2, nr 1.2_3 i nr 1.5.2_3 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.33;
  • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.


ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie