Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs nr 1.6.1_1 A Promowanie atrakcyjności regionu


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania 1.6.1:
Promowanie atrakcyjności regionu

Konkurs nr 1.6.1_1A


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.6.1 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 1 października 2009 r.):

1) „Rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom i inwestorom dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych  portali dla biznesu oraz baz danych, np. banków informacji  gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych”;
2) „Doradztwo dla administracji samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu odpowiedzialnej za przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych i pełną obsługę  potencjalnych inwestorów”;
3) „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego zintegrowanej sieci instytucji obsługi inwestora”;
4) „Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych”;
5) „Realizacja kampanii marketingowych promujących region w kraju i zagranicą”;
6) „Badania, analizy wraz z rekomendacjami dotyczące potencjału inwestycyjnego regionu”.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.6.1 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 1 października 2009 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.6.1_1 A wynosi 3.758.986,44 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.6.1_1A wynosi do 75 % wydatków kwalifikowalnych.

V. Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi, co do zasady, 80 000 PLN. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.6.1, co do zasady, nie podlega regułom pomocy publicznej. Brak ograniczenia co do maksymalnej wartości projektu i maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 1 października  2009 r.)
 
VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w lutym 2010 r

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6  (z dnia 20 października 2009 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.18 lub późniejsza).

IX. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 20 października 2009 r.).

X. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 22.10.2009 r. do 23.11.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 23.11.2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro, pokój nr 1)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.6.1_1A/Działanie nr 1.6/Poddziałanie nr 1.6.1”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 ( z dnia 20 października 2009 r).

XI. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzory umów o dofinansowanie projektu znajdują się w Załącznikach nr 10a) i 10b) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 20 października 2009 r).
 
XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

 • Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl , tel.  058 32 33 236
 • Zespół ds. wyboru projektów 1.4-1.6 i umów 1.2, 1.4-1.6 RPO, tel. 058 32 33 227


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 20 października 2009 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.6.1_1A):


Dodatkowe dokumenty do pobrania:


Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO WP nr 1.6.1_1A prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.18;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie