Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs nr 1.4_2 Systemowe Wspieranie Przedsiębiorczości

 

W dniu 31 lipca 2009 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 1.4_2 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości.


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Działania 1.4:
Systemowe wspieranie przedsiębiorczości

Konkurs nr 1.4_2


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają typy projektów 2), 4) i 9) wskazane dla Działania 1.4 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.):

2) tworzenie/doskonalenie i pilotażowe wdrożenie nowych usług finansowych oraz sposobów ich realizacji;
4) rozszerzenie działalności w zakresie świadczenia podstawowych usług finansowych (pożyczki i poręczenia);
9) wsparcie kapitałowe powstających oraz działających publicznych instytucji otoczenia biznesu działających na rynku usług finansowych.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania  1.4 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.4_2 wynosi 14 446 000 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.4_2 wynosi do 100 %.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Nie ustalono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu

VI. Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu dla typów projektów 2), 4), 9) wynosi 1 000 000 PLN. Brak ograniczenia co do maksymalnej wartości projektów.

VII. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia  2009 r.)
 
VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w październiku 2009 r. 

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6  (z dnia 25 czerwca 2009 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v. 2.13 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 25 czerwca 2009 r.).

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 29.06.2009r. do 31.07.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.07.2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.4_2/Działanie nr 1.4”.
Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 ( z dnia 25 czerwca 2009 r).


XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 10a) i 10b) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 25 czerwca 2009 r.).
 
XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

- Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl , tel. 058 32 33 236
- Zespół ds. Wyboru Projektów 1.4-1.6, tel. 058 32 33 227


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 25 czerwca 2009 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.4_2):

4a) Wzór Biznes Planu do Działań 1.4 - 1.6 RPO WP (z wyłączeniem Poddziałania 1.5.1) – dokument nie dotyczy Konkursu 1.4_2 RPO WP

5) Wytyczne do Studium Wykonalności dla Działania 1.5.1 RPO WP - dokument nie dotyczy Konkursu 1.4._2 RPO WP

11b) Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełnienia w ramach Działania 1.4 RPO WP w projektach polegających na dokapitalizowaniu funduszy (w przygotowaniu)

Komunikaty:

 • w związku z błędem wersji 2.13 wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu 1.4_2 RPO WP 2007-13 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.14;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.
  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

   

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie