Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

II konkurs grantowy 2018

  • Zest. nowe

KOMUNIKAT:
Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.02.2018 zostanie zakończony dnia 30 listopada 2018 r. Po zamknięciu konkursu planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru w I kwartale 2019 r.

  • data: 2018-10-31

KOMUNIKAT:
Informujemy, że w prowadzonym w ramach realizacji projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” konkursie nr PBE.02.2018, na mocy Uchwały nr 330/2018 Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z dnia 19.09.2018 r. zaktualizowany został Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – wzór umowy o powierzenie grantu. Zakres zmian znajduje się w załączniku Rejestr zmian w Regulaminie Konkursu PBE.02.2018.

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 21 maja 2018 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do dwóch rodzajów wnioskodawców:

  • wnioskodawców indywidualnych, tj. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie;
  • wnioskodawców grupowych, tj. podmiotów (w tym przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu) realizujących projekty na rzecz grupy MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse
Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

  • 40 000 PLN w przypadku wnioskodawcy indywidualnego;
  • 400 000 PLN w przypadku wnioskodawcy grupowego, jednak nie więcej niż 40 000 PLN na jedno przedsiębiorstwo będące ostatecznym odbiorcą wsparcia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 6 500 000 PLN.

 

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu


Załączniki do Regulaminu konkursu

Inne pomocne dokumenty

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje dotyczące procedury odwoławczej są dostępne w pkt 8 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej www.brokereksportowy.pl oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl w dziale „Pomorski Broker Eksportowy”.

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:


Inne informacje dotyczące projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” można uzyskać dzwoniąc do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich pod numer telefonu 58 32 33 106 lub 59 846 81 14.

  • data: 2018-04-18

drukuj całą stronę