Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs nr 1.5.2_1 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
dla Poddziałania:

1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych
Konkurs nr 1.5.2_1


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają typy projektów wskazane dla Poddziałania 1.5.2  w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.):

1)    „Tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji”,
2)    „Udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji między firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi”,
3)    „Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym”,
4)    „Usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych”,
5)    „Usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze”,
6)    „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.5.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.5.2_1 wynosi łącznie 11 064 302 PLN (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dn. 30 października 2008r., 1 EUR=3,5650 PLN), przy czym* :
1) dla typów projektów wymienionych w pkt. 2 części I ogłoszenia wydzielono transzę w wysokości 750 000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów służących koordynacji rozwoju sieci technologicznych  (klastrów embrionalnych),
2) dla typów projektów wymienionych w pkt. 3 części I ogłoszenia wydzielono transzę w wysokości 2 625 000 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów służących:
a)    budowaniu partnerstwa i przygotowaniu strategii rozwoju klastra pod kątem konkursu na wybór klastrów kluczowych  w kwocie 1 125 000 PLN,
b)    koordynacji rozwoju klastrów subregionalnych w kwocie 1 500 000 PLN.
3) dla wszystkich pozostałych typów projektów wydzielono transzę w wysokości 7 689 302 PLN.


* Wydzielenie alokacji uzasadnione jest realizacją uchwały numer 986/148/08 Zarządu Województwa Pomorskiego  z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu działania w zakresie wspierania rozwoju klastrów kluczowych w województwie pomorskim na lata 2008-2009.

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach konkursu nr 1.5.2  wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu
Maksymalna wartość projektu dla Poddziałania 1.5.2, co do zasady, nie może przekroczyć 2 000 000 PLN. Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.
Jednakże w odniesieniu do projektów wskazanych w p. III 1 i 2 należy mieć na uwadze następujące warunki**:
1) budżet pojedynczego projektu o którym mowa w części III  pkt 1) ogłoszenia powinien opiewać na kwotę nie większa niż 250 000 PLN (przy współfinansowaniu 75%) zaś czas ich realizacji powinien wynosić do 24 miesięcy.
2) budżet pojedynczego projektu o którym mowa w części III  pkt 2a)  ogłoszenia powinien opiewać na kwotę nie większą niż 150 000 PLN (przy współfinansowaniu 75%) zaś czas ich realizacji powinien wynosić do 5 miesięcy.
3) budżet pojedynczego projektu o którym mowa w części III  pkt 2b) ogłoszenia powinien opiewać na kwotę nie większa niż 500 000 PLN (przy współfinansowaniu 75%) zaś czas ich realizacji powinien wynosić do 24 miesięcy.


**Określenie wartości projektów uzasadnione jest jak wyżej.

VI. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.)
 
VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w marcu 2009 r.
 
VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 27.11.2008 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v2.07 lub późniejsza).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 28.11.2008 r. do 29.12.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.12.2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.5.2_1/ Poddziałanie nr 1.5.2”. Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku i biznes plan na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 27.11.2008 r. 

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 10a i 10b do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań1.4-1.6 z dnia 27.11.2008 r.
 
XI. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
 


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 27.11.2008 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.5.2_1):

5) Wytyczne do studium Wykonalności do Poddziałania 1.5.1 RPO WP (dokument ten nie dotyczy konkursu nr 1.5.2_1)


Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie