Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania
Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP” 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania:

1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Konkurs nr 1.1.2_3


 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia wskazane dla Poddziałania 1.1.2 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 listopada 2012 r.):
1) budowa, rozbudowa[1] lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług;
3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;
5) budowa, rozbudowa lub przebudowa[2] instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
6) informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 listopada 2012 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.2_3 wynosi 5.001.927,50 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.2_3 wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw oraz do 40% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. Wsparcie będzie udzielane na zasadach wskazanych w punkcie 26 „Pomoc publiczna” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 listopada 2012 r.).

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 400.000,00 PLN. Brak ograniczeń co do minimalnej kwoty dofinansowania projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku małych przedsiębiorstw i 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

VII. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 listopada 2012 r.).

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w sierpniu 2013 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 10 stycznia 2013 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.34 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 10 stycznia 2013 r.).

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 14.01.2013 r. do 29.03.2013 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.03.2013 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6 (Budynek A3)
80-387 Gdańsk
parter, pokój nr 009

 

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu, w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013/Działanie nr 1.1/Poddziałanie 1.1.2/Konkurs nr 1.1.2_3”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku i biznes planu na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 10 stycznia 2013 r.).

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 8a) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 10 stycznia 2013 r.).

XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
Punkt Informacyjny RPO WP, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. (58) 32 33 236,
Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: ewa.czaja@arp.gda.pl, tel. (58) 32 33 230,
Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl tel. (58) 32 33 227.
 


[1] pojęcie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
[2] jak wyżej

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 

Komunikaty:

 • UWAGA - Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.2_3 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.35; 
   
 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.


  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie