Banery

 • Punkt In formacyjny - baner
 • Invest in Pomerania

Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw

Razem dla kościerskich przedsiębiorstw - partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą

Projekt pt. „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw - partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju. Działania rozpoczęto w listopadzie 2011 r. i potrwają do 31 sierpnia 2014 roku.
Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowaną sytuację powiatu kościerskiego, który pomimo bliskości Trójmiasta, charakteryzuje się wysokim bezrobociem zwłaszcza wśród ludzi młodych, małą liczbą przedsiębiorstw oraz niewystarczającym wsparciem dla istniejących firm.
Sposobem na rozwiązanie tych problemów jest wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który stymulował będzie wzrost gospodarczy oraz aktywizował rozwój gospodarczy na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Projekt, ma na celu zbudowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim. Celem działania partnerstwa kościerskiego będzie stworzenie strategii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie kościerskim.
Tworzenie partnerstwa jako zadanie Partnera obejmować będzie:

 • spotkania na rzecz stworzenia partnerstwa lokalnego;
 • warsztaty w tematach dotyczących zarządzania zmianą gospodarczą;
 • spotkania Partnerów i zaproszonych ekspertów na rzecz opracowania strategii rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą.
   

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. będzie wspierała merytorycznie proces tworzenia Partnerstwa. Przeprowadzone zostaną badania małych i średnich przedsiębiorstw w woj. pomorskim będące kontynuacją badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego (szczegóły tutaj).
Szczególną uwagę eksperci poświęcą zbadaniu kondycji firm w powiecie kościerskim, co pozwoli na obiektywną ocenę potrzeb i możliwości rozwoju lokalnego sektora MSP. Celem badania będzie określenie kluczowych obszarów dla rozwoju przedsiębiorczości i zmiany gospodarczej oraz ocena wpływu czynników endo i egzogennych na rozwój przedsiębiorczości.

Realizowane badania obejmą:

 • Badanie potencjału, kondycji i dynamiki małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim oraz potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw w wybranych powiatach województwa pomorskiego. Celem badań będzie stworzenie bazy wiedzy, która stanowiła będzie kontekst i materiał porównawczy do wnioskowania o kondycji firm powiatu kościerskiego na tle MSP w województwie pomorskim.
 • Badanie postaw przedsiębiorczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościerskim. Celem badania będzie ocena przez młodych ludzi warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej (w wymiarze ogólnym oraz powiatowym) oraz przebadanie ich postaw przedsiębiorczych.
 • Badanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim. Celem badania będzie określenie warunków (w tym możliwości i barier) dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie w kontekście potencjału gospodarczego powiatu i aktywności instytucji.
 • Diagnoza rozwoju przedsiębiorczości w kontekście  wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na gospodarkę powiatu.

Kontakt:
Emilia Drozd - Kochanowicz
tel. 58 32 33 201
e-mail: emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.plPoniżej udostępniamy Państwu najnowsze raporty, m.in. raport z badania kondycji Sektora MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego oraz Raport z Badania Postaw Przedsiębiorczych Młodzieży Kościerskiej".

Tegoroczne edycje raportów powstały dzięki Funduszom Europejskim w wyniku realizacji projektu „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw - partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą”.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 • -
 • -