Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs nr 1.5.1_1
Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych


 


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania:
1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych
Konkurs nr 1.5.1_1


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.5.1 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.):

1.    „Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont*  obiektów  przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze (wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem otoczenia)";
2.    „Inwestycje w instalacje technologiczne wynikające we specyficznego charakteru danej instytucji, w tym budowa lub prace budowlane (przebudowa i remont)*  laboratoriów oraz
wyposażeniu specjalistycznych laboratoriów badawczych”.

W powiązaniu z powyższymi projektami infrastrukturalnymi możliwe jest również wsparcie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych, poprawiających jakość świadczenia usług podmiotów zarządzających ta infrastrukturą.


* Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.5.1  w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.):

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.5.1._1 wynosi  120 760 919,78 PLN (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dn. 29 września 2008 r., 1 EUR=3,3840 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1.5.1._1 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych. Brak ograniczenia co do minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

V. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września  2008 r.)
 
VI. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w marcu 2009 r.

VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 14.-1.6 z dnia 28.10.2008 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v2.01 lub późniejsza).

VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 31.10.2008 r.  do 1.12.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 1.12.2008 r. do godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.5.1_1/Poddziałanie nr 1.5.1”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu i studium wykonalności na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 28.10.2008 r.  

IX. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 10a i 10b do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 28.10.2008 r.
 
X. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 28 października 2008 r.  (mające zastosowanie do konkursu nr 1.5.1._1):


4) Wzór Biznes Planu do Działań 1.4-1.6 RPO WP (dokument ten nie dotyczy konkursu nr 1.5.1_1)
 


Dodatkowe dokumenty do pobrania:


Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5.1 OP 1 RPO WP 2007-13 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.07;
   
 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie