Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs 1.1.2_1 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa


  UWAGA  

Informujemy, iż  na podstawie zgody wyrażonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2007-2013, przedłużono termin podpisywania umów o dofinansowanie z Beneficjentami wybranymi do dofinansowania w konkursie nr 1.1.2_1 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa do 75 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Beneficjenta dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy.

 


jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
bez Działania 1.3. "Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP"


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania:
1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Konkurs nr 1.1.2._1


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane dla Poddziałania 1.1.2 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.):
1. "Budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa",
2. "Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług",
3. "Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy",
4. "Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług",
5. "Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska",
6. "Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem",
7. "Dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług)".

Przy typach projektów 1. "Budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa" i 5. "Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska" muszą być zachowane procedury Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 30.06.2008 r.
 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.2 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.)
 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.2._1 wynosi 13 249 558 PLN (wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 czerwca 2008 r.).
 

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.2._1 w przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw i 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. W przypadku udzielania pomocy na zasadach de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw i 50% dla średnich przedsiębiorstw.
 

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu/minimalna wartość projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 1.1.2._1 wynosi 800 000 PLN. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis. Brak ograniczenia co do minimalnej wartości projektów.
 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.)
 

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w grudniu 2008 r.
 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 24 lipca 2008 r.)

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja 2.01 lub późniejsze).

UWAGA WNIOSKODAWCY PODDZIAŁANIA 1.1.2

W związku z powstałymi trudnościami z wypełnieniem wniosku, do konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 dla małych i średnich przedsiębiorstw, w wersji Generatora Wniosków MSP v 2.03 i kłopotami z walidacją wniosku, prosimy o użycie wersji 2.01 Generatora Wniosków.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 31.07.2008 r. do 29.09.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.09.2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą wnioskodawcy oraz dopiskiem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 - 2013/Konkurs nr 1.1.2._1 /Działanie nr 1.1 /Poddziałanie nr 1.1.2.".
Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie i biznes planu na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 24 lipca 2008 r.)
 

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 24 lipca 2008 r.)
 

XI. Osoba udzielająca potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Robert Sztolc, tel. 058 32 33 236
Katarzyna Kaparska, tel. 058 32 33 231
Małgorzata Niżygorocka, tel. 058 32 33 231
Zespół ds. Wyboru Projektów 1.1-1.2 RPO, tel. 058 32 33 246

Informacje dostępne również pod adresem e-mail: informacje@arp.gda.pl
 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z (dnia 24 lipca 2008 r.) mające zastosowanie do konkursu nr 1.1.2._1:
 


Dokumenty dodatkowe do pobrania:
 

 


Uwaga - ważny komunikat dla wnioskodaców Konkursu 1.1.2_1 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa:

W przypadku projektu  ubiegającego się o dofinansowanie, którego przedmiotem jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) albo tzw. projekt „miękki” (np. szkolenia, kampania edukacyjna), załącznik 4 „Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ” należy wypełnić w ograniczonym zakresie:

a)      Pkt A.3.1.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie”;
b)      Pkt A.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3. i na A.4)


W przypadku projektu ubiegającego o dofinansowanie, którego przedmiotem jest inwestycja o charakterze infrastrukturalnym (np. budowa obiektu, przebudowa, rozbudowa) należy wypełnić załącznik nr 4 „Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ”. Konieczne jest złożenie Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Wnioskodawcy, którzy nie rozpoczęli procedury uzyskania w/w Deklaracji lub są w jej trakcie, zobowiązani są dołączyć do wniosku o dofinansowanie dokument poświadczający wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie w/w Deklaracji. Oznacza to, że wnioskodawcy, którzy nie rozpoczęli procedury uzyskania powyższego dokumentu powinni ją rozpocząć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jeśli do wniosku o dofinansowanie nie została załączona przedmiotowa Deklaracja, a jedynie dokumenty potwierdzające rozpoczęcie procedury jej uzyskania, PROCES OCENY WNIOSKU BĘDZIE PRZEBIEGAŁ WARUNKOWO DO MOMENTU ZŁOŻENIA BRAKUJĄCEGO DOKUMENTU.

OSTATECZNYM TERMINEM ZŁOŻENIA DEKLARACJI ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 JEST DZIEŃ WYZNACZONY PRZEZ IP II NA ZŁOŻENIE WSZYSTKICH DOKUMETÓW NIEZBĘDNYCH DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE.

 


Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie