Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony


Komunikat dla wnioskodawców konkursu nr 1.6.1_2

Informujemy wnioskodawców konkursu nr 1.6.1_2, że wersja Generatora Wniosków o dofinansowanie nr 2.36 uniemożliwia, w Sekcji G wniosku o dofinansowanie projektu, wybranie z listy rozwijanej "Daty podpisania dokumentu" bieżącej daty podpisania dokumentu. W związku z powyższym, przy podpisywaniu dokumentu, prosimy o odręczne wpisanie faktycznej daty jego wypełnienia. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


 

pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania
Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów


z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
dla Poddziałania:

1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu
Konkurs nr 1.6.1_2

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia wskazane w typach projektów 4) i 5) dla Poddziałania 1.6.1 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.):
4) organizacja i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych;
5) realizacja kampanii marketingowych promujących region w kraju i zagranicą;
Dodatkowo projekty nie mogą być objęte zasadami pomocy publicznej.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.6.1 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia
18 grudnia 2014 r.).

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.6.1_2 wynosi 1.986.325 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN)*

*Kwota alokacji jest szacunkowa i może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro.

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.

V. Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu
Minimalna wartość projektu, co do zasady, wynosi 80 000 PLN. Brak ograniczeń co do maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wysokości dofinansowania.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta
Minimalny wkład środków własnych beneficjenta w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych jst w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

VII. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia
18 grudnia 2014 r.).

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w maju 2015 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.36 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 05.01.2015 r. do 06.02.2015 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 06.02.2015 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6 (Budynek A3)
80-387 Gdańsk
parter, pokój nr 009


Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały), w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013/Działanie nr 1.6/Poddziałanie nr 1.6.1/Konkurs nr 1.6.1_2”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 18 grudnia 2014 r.).

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 10a) i 10b) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)

XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Punkt Informacyjny RPO WP, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 236
Sekcja Kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 227
Sekcja Kontraktowania RPO WP, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 158


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)


Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 18 grudnia 2014 r.)


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia
18 grudnia 2014 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.6.1_2):

Komunikaty:

  • Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.6.1 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.36;
  • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.


ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie