Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia do wdrażania Osi Priorytetowej 1 "Rozwój i innowacje w MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
z wyłączeniem Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów


z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania 1.1.1:
Mikroprzedsiębiorstwa

Konkurs nr 1.1.1_4

 


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.1.1 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 lipca 2009 r.):

1. Budowa, rozbudowa*  lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
2. Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług;
3. Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
4. Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;
5. Budowa, rozbudowa lub przebudowa* instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
6. Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
7. Dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług).


* Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.)II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.1 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 lipca 2009 r.).


III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1_4 wynosi 3 611 500 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).


IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1_4 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie udzielone na zasadach wskazanych w punkcie 26 "Pomoc publiczna" Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 lipca 2010 r.).


V. Maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nr 1.1.1_4 wynosi 100 000 PLNBrak ograniczenia co do minimalnej  i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej kwoty dofinansowania projektu.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta

Minimalny wkład  własny beneficjenta wynosi 40% wydatków kwalifikowalnych.

VII. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 lipca  2010 r.).
 
VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w marcu 2011 r. 

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2  (z dnia 26 sierpnia 2010 r.)

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.29 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 26 sierpnia 2010 r.).

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 31.08.2010 r. do 16.11.2010 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 16.11.2010 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3
Parter, pokój nr 006

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy składać w jednym  egzemplarzu, w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Działanie nr 1.1./Poddziałanie nr 1.1.1./Konkurs nr 1.1.1_4”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 26 sierpnia 2010 r).

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 8a) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 26  sierpnia 2009 r.).
 
XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

 • Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl , tel.  58 32 33 236
 • Zespół ds. Wyboru Projektów 1.1-1.2, tel. 58 32 33 237,  58 32 33 129, 58 32 33 244


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO WP nr 1.1.1_4 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.29;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie