Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Sektor MSP w warunkach pogorszenia konkunktury (2010)

Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia konkunktury (2010)


Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III (POG III) jest kolejną edycją projektu badawczego realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. przy współpracy z Zespołem Badawczym Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem Prof. dr hab. Piotra Dominiaka.

Projekt realizowany był od września 2008 do czerwca 2010 roku. Jego celem była kontynuacja cyklicznego monitorowanie kondycji i dynamiki sektora MSP na Pomorzu na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na wybranej, tej samej od 2006 roku, grupie przedsiębiorstw.

Od września do listopada 2009 roku ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej odwiedzili ponad 2 tys. przedsiębiorstw i przeprowadzili prawie 1 tys. efektywnych wywiadów bezpośrednich, co pozwoliło na porównanie i odniesienie uzyskanych wyników do danych zgromadzonych w badaniach w latach poprzednich.

Przeprowadzone w roku 2009 badanie miało na celu przeanalizowanie aktualnej sytuacji firm, określenie dynamiki zmian w nich zachodzących oraz weryfikację stopnia realizacji planów rozwojowych deklarowanych w poprzednich latach. Ze względu na czas realizacji, który przypadł na okres spowolnienia gospodarczego badanie dostarczyło cennych informacji o reakcjach firm na pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz definiowane przez nie barierach i zagrożeniach.

Wiedza uzyskana na podstawie wyników badań pozwala na ocenę obecnego poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspomaga opracowanie prognoz zmian gospodarczych zachodzących w regionie. Pozwala również na przygotowanie rekomendacji dla władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu dotyczących opracowania mechanizmów wspierających rozwój sektora przedsiębiorstw.
 

Wyniki badania, przedstawiono podczas V Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości.
 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań POG III:
 

 

Projekt POG III to również inne działania m.in. organizacja Pomorskich Forów Przedsiębiorczości. Ostatnia, piąta edycja tej, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem imprezy, odbyła się w dniach 13-14 maja 2010 r. i zgromadziła w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym prawie 500 osób.

Więcej informacji na stronie www.forum.arp.gda.pl


W ramach trzeciej edycji POG prowadzone byłO również dodatkowe badanie rynku usług doradczych oraz powstało opracowanie przygotowane przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. pn. „Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z funduszy europejskich na inwestycje w latach 2004 – 2009”
 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pozostałych badań:
 Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • -
  • -