Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs 1.1.1_2 Mikroprzedsiębiorstwa


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1

Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013

 

dla Poddziałania
1.1.1
Mikroprzedsiębiorstwa

 

Konkurs nr 1.1.1_2

 
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.1.1 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 lutego 2009 r.):

1. „Budowa, rozbudowa* lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa”;
2. „Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług”;
3. „Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy”;
4. „Racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług”;
5. „Budowa, rozbudowa lub przebudowa* instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
6. „Informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem”;
7. „Dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług)”.


* Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze. zm.)

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.1 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 lutego 2009 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1_2 wynosi 13 085 670,741 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1_2 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 PLN. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis. Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 12 lutego 2009 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w lipcu 2009 r. 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2  (z dnia 24.02.2009 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.09 lub późniejsza).

IX. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 24 lutego 2009r.). 

X. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie


od 26.02.2009 r. do 31.03.2009 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

 Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31.03.2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: 


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39

(I piętro)

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.1.1_2/Działanie nr 1.1/Poddziałanie nr 1.1.1”.
Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 24 lutego 2009r.).

XI. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 24 lutego 2009r.).

XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

- Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl , tel. 058 32 33 236

- Zespół ds. Wyboru Projektów 1.1-1.2, tel. 058 32 33 237, 058 32 33 246, 058 32 33 129


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
 

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 24.02.2009 r. r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.1.1_2):
 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:
 

Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1.1 OP 1 RPO WP 2007-13 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.09;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie