Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania

Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013

dla Poddziałania:

1.6.2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw

Konkurs nr 1.6.2_3


 

I.Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia wskazane dla Poddziałania 1.6.2 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 sierpnia 2012 r.):

1) przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych;

2) organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym;

3) tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych pomorskich firm (poprzez np. elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych);

4) badania i analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw, prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój eksportu.

 

II.Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.6.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 sierpnia 2012 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.6.2_3 wynosi 1 805 750 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku występowania pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane na zasadach wskazanych w punkcie 26 „Pomoc publiczna” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 sierpnia 2012 r.).

V. Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu

Minimalna wartość projektu, co do zasady, wynosi 80 000 PLN.

Brak ograniczeń co do maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wysokości dofinansowania.

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta

Minimalny wkład środków własnych beneficjenta w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych jst w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

VII. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia
30 sierpnia 2012 r.).

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w styczniu 2013 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków,
w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.33 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).


XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie

od 03.09.2012 r. do 05.10.2012 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 05.10.2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6 (Budynek A3)

80-387 Gdańsk

parter, pokój nr 009

 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały), w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013/Działanie nr 1.6/Poddziałanie nr 1.6.2/Konkurs nr 1.6.2_3”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).


XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 10a) i 10b) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).


XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Punkt Informacyjny RPO WP, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 236

Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 227

Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 158

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z dnia 30 sierpnia 2012 r.)


Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.)Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 29 listopada 2011 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.6.2_3):

Komunikaty:

  • Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.6.2 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.33;
  • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.


ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie