Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia do wdrażania
Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013
z wyłączeniem Działania 1.3 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania:
1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych

Konkurs nr 1.5.2_3


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia wskazane w typie projektów nr 3) dla Poddziałania 1.5.2 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 grudnia 2011 r.): 

 • wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym;

W ramach typu projektów dofinansowaniu podlegają:
a) przedsięwzięcia służące budowaniu partnerstwa i przygotowaniu strategii rozwoju klastra;
b) przedsięwzięcia służące realizacji strategii rozwoju klastra.


II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.5.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 grudnia 2011 r.), z wyłączeniem beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursów 1.5.2_1 i 1.5.2_2 na typy projektów będący przedmiotem dofinansowania w ramach obecnego konkursu i nie zakończyli realizacji projektów na dzień składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu.

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.5.2_3 wynosi 3.503.155 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN), przy czym*:

1) dla typów projektów wymienionych w pkt. a) części I ogłoszenia wydzielono transzę w wysokości 505.610 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć służących budowaniu partnerstwa i przygotowaniu strategii rozwoju klastra;

2) dla typów projektów wymienionych w pkt. b) części I ogłoszenia wydzielono transzę w wysokości 2.997.545 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć służących realizacji strategii rozwoju klastra.


* Wydzielenie alokacji uzasadnione jest realizacją uchwały nr 70/112/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Harmonogramu Ogłaszania Konkursów na rok 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku występowania pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane na zasadach wskazanych w punkcie 26 „Pomoc publiczna” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 grudnia 2011 r.).

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna wartość projektu, co do zasady, nie może przekroczyć 2.000.000 PLN, przy czym**:
1) maksymalna wysokość dofinansowania projektów służących budowaniu partnerstwa i przygotowaniu strategii rozwoju klastra wynosi 100.000 PLN;
2) maksymalna wysokość dofinansowania projektów służących realizacji strategii rozwoju klastra wynosi 1.500.000 PLN;

Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu i minimalnej wysokości dofinansowania.


**Określenie wysokości dofinansowania projektów uzasadnione jak wyżej

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi:

 • 5% wydatków kwalifikowalnych w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych jst w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego.

VII. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 20 grudnia 2011 r.).

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w czerwcu 2012 r.

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.33 lub późniejsza).

X. Środki odwoławcze
Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

XI. Termin, miejsce i sposób składania wnioskówWnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 01.02.2012 r. do 02.03.2012 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 02.03.2012 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6
parter, pokój nr 009


Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały), w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007–2013/Działanie nr 1.5/Poddziałanie nr 1.5.2/Konkurs nr 1.5.2_3”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 10a) i 10b) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6 (z dnia 29 listopada 2011 r.).

XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków
Punkt Informacyjny RPO WP, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 236
Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: dorota.mrotek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 227
Sekcja kontraktowania RPO WP, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 158


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6 z dnia 29 listopada 2011  r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.5.2_3):

Komunikaty:

 • Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2, Poddziałania 1.5.1 oraz Poddziałania 1.5.2 OP 1 RPO WP 2007-13 w konkursach nr 1.5.1_2, nr 1.2_3 i nr 1.5.2_3 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.33;
 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.


ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie