Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs nr 1.5.2_2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych

 

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia do wdrażania
Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013
z wyłączeniem Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania 1.5.2.:
Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych

Konkurs nr 1.5.2._2

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu


Dofinansowaniu podlegają następujące projekty wskazane dla Poddziałania 1.5.2. w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.): 

1) Tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji;
2) Udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi;
3) Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów
o zasięgu lokalnym i regionalnym;
4) Usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych;
5) Usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze;
6) Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

 

 II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.5.2. w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.).

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.5.2._2 wynosi 3 611 500 PLN (alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym
w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).

 

IV. Poziom dofinansowania projektu


Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1.5.2._2 wynosi do 75 % wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.5.2., co do zasady, nie podlega regułom pomocy publicznej. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na zasadach wskazanych w punkcie 26 „Pomoc publiczna” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia 2009 r.).

  

V. Maksymalna/minimalna wartość projektu oraz maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu


Maksymalna wartość projektu, co do zasady, nie może przekroczyć 2 000 000 PLN. Brak ograniczenia co do minimalnej wartości projektu oraz maksymalnej i minimalnej kwoty dofinansowania projektu.

 

VI. Minimalny wkład własny beneficjenta


Minimalny wkład własny beneficjenta w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

 

VII. Kryteria wyboru projektów


Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 grudnia  2009 r.).

 

VIII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu


Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w czerwcu 2010 r.

 


IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu


Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 4 lutego 2010 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków,w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.22 lub późniejsza).

 

X. Środki odwoławcze
 

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 4 lutego 2010 r.).

 

XI. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 09.02.2010 r. do 12.03.2010 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 12.03.2010 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3
Parter, pokój nr 9

 

 


Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007–2013/Działanie nr 1.5./Poddziałanie nr 1.5.2./Konkurs nr 1.5.2._2”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 4 lutego 2010 r.).

 

XII. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 

 Wzory umów o dofinansowanie projektu znajdują się w Załącznikach nr 10a) i 10b) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 4 lutego 2010 r.).

 

XIII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

 

 • Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl, tel. (58) 32 33 236
   
 • Zespół ds. wyboru projektów 1.4-1.6 i umów 1.2, 1.4-1.6 RPO, tel. (58) 32 33 227, (58) 32 33 234
   

   

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z dnia 4 lutego 2010 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.5.2._2):

 

 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 

Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałań 1.5.2 i 1.6.2 OP 1 RPO WP 2007-13 w konkursach nr 1.5.2_2 i 1.6.2_2 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.22;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie