Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkursy 1.1.1_9 i 1.1.2_9
Dotacje dla przedsiębiorców na udział w targach i wystawach


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałań:
1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Konkurs nr 1.1.1_9
1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Konkurs nr 1.1.2_9

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega ósmy typ projektów wskazany dla Poddziałania 1.1.1 i Poddziałania 1.1.2 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.):

„Dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy”.


II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.1 i Poddziałania 1.1.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia 2009 r.)


III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1._9 wynosi  2 053 226,98 PLN1.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.2._9 wynosi 3 079 840,46 PLN2 
(alokacje przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. - 1 EUR = 3,6115 PLN).


 1 i 2 w tym 15% Budżetu Państwa


IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1_9 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.2_9 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw i do 50% dla średnich przedsiębiorstw.  

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla Poddziałania 1.1.1 wynosi 200 000 PLN, a dla Poddziałania 1.1.2 wynosi 800 000 PLN.  Wsparcie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 185, poz. 1317). Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.


VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 kwietnia  2009 r.)
 
VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w listopadzie 2009 r. 


VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2  (z dnia 7 lipca 2009 r.).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v 2.14 lub późniejsza).


IX. Środki odwoławcze

Od wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu przysługują środki odwoławcze w trybie opisanym w Podrozdziale 5.5 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 7 lipca 2009 r.).


X. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 09.07.2009r. do 10.08.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 10.08.2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w segregatorze i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.1.1_9/ Poddziałanie nr 1.1.1” lub „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.1.2_9 /Poddziałanie nr 1.1.2”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu i biznes planu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 (z dnia 7 lipca 2009 r).


XI. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8a) do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 ( z dnia 7 lipca 2009 r.).

  
XII. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków 

 • Punkt Informacyjny RPO, e-mail: informacje@arp.gda.pl , tel.  058 32 33 236
 • Zespół ds. Wyboru Projektów 1.1-1.2, tel. 058 32 33 237, 129, 244

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
 


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 7 lipca 2009 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.1.1_9 i nr 1.1.2_9):

4) Wzór Biznes Planu do Działań 1.1-1.2 RPO WP (nie dotyczy konkursów RPO WP nr 1.1.1_9 i 1.1.2_9)


Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów RPO WP nr 1.1.1_9 oraz 1.1.2_9 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.14;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie