Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs nr 1.2_1 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

 

Informujemy, iż na podstawie zgody wyrażonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2007-2013, przedłużony został do dnia 22 maja 2009 r. termin zakończenia oceny wykonalności i strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr 1.2_1 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

 


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów


 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
dla Działania:

1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP
Konkurs nr 1.2_1


I.    Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają typy projektów wskazane dla Działania 1.2 w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.):

1)    „Nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji,  know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą”,
2)    „Wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych”,
3)    „Wparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach”,
4)    „Wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R”,
5)    „Wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych”.

II.    Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Działania 1.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada2008 r.).

III.    Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.2_1 wynosi 27 138 779,96 PLN (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dn. 30 października 2008 r., 1 EUR=3,5650  PLN).

IV.    Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.2_1 w przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na doradztwo wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. W przypadku udzielenia pomocy na zasadach de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw i 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

V.    Maksymalna wartość dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania projektu dla Działania 1.2 co do zasady wynosi 2 000 000 PLN.  Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.

VI.    Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 27 listopada 2008 r.).
 
VII.    Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w kwietniu 2009 r.
 
VIII.    Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 27.11.2008 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v2.07 lub późniejsza).

IX.    Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 28.11.2008 r. do 30.01.2009 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.01.2009 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.2_1/ Działanie nr 1.2”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku i biznes planu na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 27.11.2008 r. 

X.    Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8b i 8c do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań1.1-1.2 z dnia 27.11.2008 r.
 
XI.    Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 27.11.2008 r. (mające zastosowanie do konkursu nr 1.2_1):


Komunikaty:

 • wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 OP 1 RPO WP 2007-13 prosimy o sporządzanie wniosków w Generatorze Wniosków MSP w wersji 2.08;

 • Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

  ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie