Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkursy 1.1.1_8 i 1.1.2_8 Dotacje na udział w targach i wystawach


 


jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
bez Działania 1.3. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałań:
1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa
Konkurs nr 1.1.1_8

1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Konkurs nr 1.1.2_8


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlega 8 typ projektów wskazany dla Poddziałania 1.1.1 i Poddziałania 1.1.2  w punkcie 14 „Typy projektów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.):

„Dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi  i wystawy w charakterze wystawcy”.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.1.1 i Poddziałania 1.1.2 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.1._8 wynosi  817 652,23 PLN.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.1.2._8 wynosi 1 226 476,66 PLN(według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dn. 29 września 2008r., 1 EUR=3,3840  PLN).

IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.1_8 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych w ramach konkursu nr 1.1.2_8 wynosi do 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw i do 50% dla średnich przedsiębiorstw.  

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla Poddziałania 1.1.1 wynosi 200 000 PLN, a dla Poddziałania 1.1.2 wynosi 800 000 PLN.  Wsparcie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 185, poz. 1317). Brak ograniczeń co do minimalnej wartości projektu.

VI. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 września 2008 r.)
 
VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w marcu 2009 r.
 
VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta  RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 28.10.2008 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w edytorze wniosków, w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v2.01 lub późniejsza).

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie:
od 31.10.2008 r. do 29.12.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29.12.2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)


Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w jednym oryginalnym egzemplarzu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.1.1_8/ Poddziałanie nr 1.1.1” lub „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 – 2013/Konkurs nr 1.1.2_8 /Poddziałanie nr 1.1.2”. Do dokumentu należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 28.10.2008 r. 

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 8a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań1.1-1.2 z dnia 28.10.2008 r.
 
XI. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 z dnia 28 października 2008 r.(mające zastosowanie do konkursu nr 1.1.1_8 i 1.1.2_8):

 

4) Wzór Biznes Planu 1.1-1.2 RPO WP (obligatoryjny tylko w przypadku projektów inwestycyjnych)


Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 


Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie