Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs 1.6.1_1 Promowanie Atrakcyjności Regionu

 

jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla działań w ramach Osi Priorytetowej 1
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
bez Działania 1.3. "Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP"


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

dla Poddziałania:
1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu
Konkurs nr 1.6.1_1


I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane dla Poddziałania 1.6.1 w punkcie 14 "Typy projektów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.):
1. "Rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom i inwestorom dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych portali dla biznesu oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych", 2. "Doradztwo dla administracji samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu odpowiedzialnej za przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych i pełną obsługę potencjalnych inwestorów",
3. Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego zintegrowanej sieci instytucji obsługi inwestora",
4. "Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych",
5. "Realizacja kampanii marketingowych promujących region w kraju i zagranicą",
6. "Badania, analizy wraz z rekomendacjami dotyczące potencjału inwestycyjnego regionu".
 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla Poddziałania 1.6.1 w punkcie 18a "Typ beneficjentów" w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.)
 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1.6.1_1 wynosi 13.399.739 PLN (wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 lipca 2008 r., 1 EUR= 3,2185 PLN).
 

IV. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR w ramach konkursu nr 1.6.1_1 wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.6.1, co do zasady, nie podlega regułom pomocy publicznej.
 

V. Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu w ramach konkursu nr 1.6.1_1 wynosi 80 000 PLN.
 

VI. Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5. do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 14 lipca 2008 r.)
 

VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w grudniu 2008 r.
 

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 8 sierpnia 2008 r.)

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu musi być sporządzony w oparciu o aplikację Generator Wniosków MSP (wersja v2.01) .
 

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 18.08.2008 r. do 19.09.2008 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19.09.2008 r. o godz. 15.00.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39
(I piętro)

 

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą wnioskodawcy oraz dopiskiem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 - 2013/Konkurs nr 1.6.1_1 /Działanie nr 1.6 /Poddziałanie nr 1.6.1".
Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie i biznes planu na płycie CD/DVD. Papierową i elektroniczną wersję dokumentów wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 8 sierpnia 2008 r.)
 

X. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 10 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 (z dnia 8 sierpnia 2008 r.)
 

XI. Osoby udzielające potencjalnym wnioskodawcom informacji o naborze wniosków

Robert Sztolc, tel. 058 32 33 236,
Małgorzata Niżygorocka, tel. 058 32 33 231,
Katarzyna Kaparska, tel. 058 32 33 231,
Zespół ds. Wyboru Projektów 1.4-1.6 RPO, tel. 058 32 33 265

Informacje dostępne również pod adresem e-mail: informacje@arp.gda.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:


Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 z (dnia 8 sierpnia 2008 r.) mające zastosowanie do konkursu nr 1.6.1_1:
 


5) Wytyczne do Studium Wykonalności dla Działania 1.5.1 RPO WP (dokument nie dotyczy konkursu nr 1.6.1_1)
 


Dokumenty dodatkowe do pobrania:

 


KOMUNIKATY:

1) Wystąpił błąd Generatora Wniosków wersji 2.01 lub późniejszej, polegający na błędnym wyliczaniu punktu A9 we wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku, gdy projekt nie zawiera wydatków objętych zasadami pomocy publicznej lub tylko niektóre wydatki są objęte tymi zasadami. W związku z tym, jeżeli błąd dotyczy Wnioskodawcy, należy załączyć oświadczenie, że z powodu wyżej wymienionego błędu, dane z punktu A9, które są automatycznie generowane przez aplikację, nie są zgodne z rzeczywistością, mimo zamieszczenia prawidłowych danych w sekcji F wniosku i Wnioskodawca nie jest w stanie tego skorygować.

2) W przypadku, gdy Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, jej związkiem lub stowarzyszeniem, wypełniając sekcję D Biznes Planu, w  punkcie D6 (rachunek zysków i strat)zamieszcza informację, że ten punkt go nie dotyczy.

3) Z powodu błędu Generatora Wniosków wersji 2.01 i późniejszych, w przypadku, gdy Wnioskodawca może uznać podatek VAT za koszt kwalifikowalny  i przynajmniej jeden z wymienionych wydatków jest zwolniony z tego podatku, wniosek nie daje się zwalidować. W takiej sytuacji należy, po uzupełnieniu wszystkich wydatków w punkcie F.6 , wrócić do punktu F.4 i zaznaczyć NIE w pytaniu o kwalifikowalność VAT-u. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o treści: Realizując projekt pt „…” (wpisać tytuł projektu) nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w punkcie F6 wniosku na poziomie … PLN (wpisać kwotę) jako wydatki kwalifikowane. Jednocześnie ……(wpisać nazwę Wnioskodawcy) zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części lub całości poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające Wnioskodawcy odzyskanie tego podatku na podstawie art.91 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Oświadczam, że nie korzystam ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 tej Ustawy. Z powodu błędu Generatora Wniosków we wniosku jest zamieszczona błędna informacja o tym, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

4) W załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, błędnie wpisano działania RPO WP 2007-2013 oraz okres dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu. Oświadczenie powinno dotyczyć Działań 1.4 – 1.6, a okres dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu powinien wynosić minimum 5 lat. Jednak ze względu na trwający już konkurs, proszę dołączać do wniosku oświadczenie zawieszone na stronie ARP S.A. w dokumentach konkursowych, bez wprowadzania w nim zmian.


Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. nie udziela rekomendacji żadnym firmom, instytucjom i osobom zajmującym się odpłatnym wypełnianiem wniosków o przyznanie dotacji. Powoływanie się na rzekomą rekomendację jest bezpodstawne. Ponadto informujemy, że pracownicy RIF nie są upoważnieni do odpłatnego świadczenia usług informacyjnych lub doradczych w zakresie opracowywania wniosków. Pracownicy ARP S.A. jako osoby oceniające nie pomagają w pisaniu projektów, jedynie udzielają wyjaśnień i interpretacji co do zapisów dokumentacji konkursowej na pisemny wniosek.

ARP S.A. nie ponosi też odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd potencjalnych beneficjentów przez firmy doradcze.

 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie