Konkurs 2.2.1_3


Suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w ramach naboru nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczyła 200% kwoty przeznaczonej na nabór. W związku z tym nabór wniosków zgodnie z Regulaminem wezwania konkursowego został wstrzymany.


W celu zapewnienia maksymalnej efektywności wsparcia oraz dofinansowania jak największej liczby podmiotów, których projekty mają na celu ograniczenie negatywnych skutków COVID-19, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 24 września 2020 roku Uchwałę nr 841/183/20 w sprawie uzupełnienia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze numer RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 dla Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zostaje uzupełniona poprzez jej zwiększenie do kwoty ustalonej z uwzględnieniem dostępnego limitu kontraktacji na dany miesiąc kalendarzowy dla Działania 2.2. oraz Osi Priorytetowej 2.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  ogłasza wezwanie konkursowe (zwane dalej „naborem”) do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (nabór nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie wezwania konkursowego dostępnym poniżej. 


Informacje o naborze:

Termin składania wniosków 

Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00.


Termin rozstrzygnięcia naboru
Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.


Miejsce składania wniosków
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków 
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (zwanym dalej „GWA”) dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy wysłać wniosek w formie papierowej wyłącznie listownie (pocztą).

Wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane. 

Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku w GWA. Wnioski, które zostały wysłane w wersji papierowej po tym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu. 

Wniosek w formie papierowej należy wysłać w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić w segregatorze

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 4 Regulaminu wezwania konkursowego.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 
Nabór skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6, z zastrzeżeniem ograniczenia wprowadzonego w pkt 13 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WP

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:

 1. hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
 2. restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, 
 3. organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),
 4. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie oba poniższe warunki:

 1. posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
 2. prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.


Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Nabór obejmuje typ projektu 2) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:  projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.


Kryteria wyboru projektów: 

Kryteria formalne (obligatoryjne): 
Obszar A - Podstawowe
A.1. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.2. Kwalifikowalność wnioskodawcy
A.3. Kwalifikowalność wartości projektu
A.4. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne): 
Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1 Zakres rzeczowy projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 
B.1. Budżet projektu
B.2. Pomoc publiczna
B.3. Trwałość instytucjonalno-finansowa 

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP oraz w załączniku nr 7 do Regulaminu wezwania konkursowego.


Finanse:

Procent dofinansowania projektu 
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych  w przypadku wsparcia na cele inwestycyjne i 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na kapitał obrotowy. 


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi 30 000 000 PLN.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 PLN. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 PLN. 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 250 000 PLN.

​​​​​​​Niezbędne dokumenty:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Inne ważne informacje:

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w GWA przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na nabór lub w dniu 30 października 2020 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Komunikat o wstrzymaniu naboru zostanie podany na stronie https://gwa.pomorskie.eu/   

Pierwszeństwo w wyborze do dofinansowania wynika z kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie (wg. daty i czasu wysłania wniosku w GWA). Szczegółowe informacje o zasadach wyboru projektów przedstawione są w pkt 6.3 Regulaminu wezwania konkursowego.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek wysłany w GWA. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.  


Pytania i odpowiedzi:

 • W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
  Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl
 • W sprawach dotyczących Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. informacji udziela telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
   
 • W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
  Michał Bartoszewicz, tel. (58) 32 33 246, e-mail: michal.bartoszewicz@arp.gda.pl 
  Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu 
  Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu