Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkursy 1.1.1_8 Mikroprzedsiębiorstwa i 1.1.2_8 Małe i Średnie Przedsiebiorstwa - Udział w targach i wystawach

 

1)  W jaki sposób należy liczyć koszty podróży i zakwaterowania w przypadku projektów wystawienniczych (typ 8 projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 i 1.1.2 RPO WP) w sytuacji, gdy wniosek obejmuje uczestnictwo Wnioskodawcy w kilku imprezach?  

 

W przypadku aplikowania o dofinansowanie w ramach Konkursów 1.1.1_8 oraz 1.1.2_8, koszty podróży i zakwaterowania osób uczestniczących w targach/ wystawach – w charakterze wystawcy - liczone są w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Metodologia obliczeń 25% limitu powyższych kosztów/ wydatków powinna być analogiczna do metody obliczania kosztu kwalifikowalnego nieruchomości niezabudowanej przedstawionej w Podrozdziale 8.3 „Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach działań 1.1-1.2 RPO WP 2007-2013”, zatem:

 
Dla obliczenia maksymalnej wysokości kosztu kwalifikowalnego podróży i zakwaterowania przedstawicieli firm uczestniczących targach/ wystawach w charakterze wystawcy, należy posłużyć się następującą metodą:
a)    zsumować wszystkie koszty kwalifikowalne z wyjątkiem kosztów podróży i zakwaterowania – otrzymując wielkość „a”;
b)    przyjąć za niewiadomą „x” wydatek kwalifikowalny ogółem, następnie
c)    wiedząc, że 75% wydatku kwalifikowalnego ogółem stanowi wydatek kwalifikowany bez kosztów podróży i zakwaterowania, obliczymy całkowity wydatek kwalifikowalny projektu „x”:
x = a/0,75
 
z czego najwyżej 25% może stanowić wydatek kwalifikowalny podróży i zakwaterowania przedstawicieli firm uczestniczących w targach/ wystawach w charakterze wystawcy.
 
Wydatki kwalifikowalne
na koszty podróży i zakwaterowania
£
0,25 *
Całkowite wydatki kwalifikowalne
projektu („x”)
 
 

2) Według jakich kryteriów będą oceniane wnioski o dofinansowanie składane w ramach Konkursów nr 1.1.1_8, i 1.1.2_8 dotyczące udziału Wnioskodawców w targach i imprezach międzynarodowych w charakterze wystawcy?

 
Kryteria wyboru projektów są identyczne dla wszystkich typów projektów w ramach Działania 1.1 RPO WP. Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest na 3 etapach: formalnym, wykonalności i strategicznym. W wyniku pozytywnej oceny formalnej i wykonalności, wniosek oceniany jest pod kątem spełniania kryteriów strategicznych. Połączona ocena wykonalności i strategiczna dokonywana jest przez Zespół Ekspertów. W trakcie oceny strategicznej przyznawane są punkty zgodnie z wagami zdefiniowanymi dla kryteriów strategicznych. Ocenę końcową projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen końcowych ekspertów, oceniających dany projekt, wchodzących w skład Zespołu Ekspertów.
 
W wyniku oceny Zespołu Ekspertów powstaje lista projektów, uszeregowanych pod względem liczby zdobytych punktów, w oparciu o kryteria strategiczne. Zespół Ekspertów nie podejmuje decyzji o wyborze projektów od realizacji. Powyższa lista przekazana zostaje pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego, który dokonuje (w drodze uchwały) wyboru projektów do dofinansowania.
 

3) Czy istnieje zamknięta lista imprez wystawienniczych, w których mogą brać udział przedsiębiorstwa aplikujące o środki unijne w ramach konkursów 1.1.1_8 i 1.1.2_8 RPO WP?

 
W ramach ogłoszonych konkursów na dofinansowanie udziału w targach i imprezach wystawienniczych w charakterze wystawcy nie obowiązuje lista imprez, w których mogą brać udział Wnioskodawcy. Decyzja dot. wyboru imprezy/ imprez wystawienniczych, które są przedmiotem składanego wniosku o dofinansowanie leży po stronie Wnioskodawcy (dotyczy to zarówno imprez krajowych jak izagranicznych). 
 

4) Czy koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej, za który wpłacona została zaliczka przed dniem ogłoszenia konkursu może być kosztem kwalifikowalnym projektu aplikującego o wsparcie w ramach konkursu 1.1.1_8 lub 1.1.2_8?

 
W przypadku projektów aplikujących o wsparcie w ramach konkursów nr 1.1.1_8 i 1.1.2_8 (dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy - zgodnie z URPO) wpłata przez Wnioskodawcę zaliczki na wynajem powierzchni wystawienniczej nie jest przesłanką uniemożliwiającą zakwalifikowanie całkowitych wydatków związanych z wynajmem w/w powierzchni do kosztów kwalifikowalnych projektu. Jeśli przed otrzymaniem informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej Wnioskodawca nie podpisał umowy najmu powyższej powierzchni, ani też nie dokonał wpłaty całkowitej należności za najem w/w powierzchni, za niekwalifikowalne należy uznać jedynie koszty poniesione przed dniem uzyskania informacji o otrzymaniu wyniku pozytywnego na etapie formalnej oceny wniosku o dofinansowanie. (np. koszt faktury zaliczkowej wystawionej przed dniem otrzymania informacji o pozytywnej ocenie formalnej projektu).
 

5) W jaki sposób należy zaznaczyć w generatorze wniosków o dofinansowanie, w ramach konkursów nr 1.1.1_8 i 1.1.2_8, kwalifikowalność podatku VAT w sytuacji, gdy tylko w stosunku do części kosztów kwalifikowalnych istnieje możliwość jego odzyskania przez Wnioskodawcę?

 
W przypadku projektów składanych w ramach Konkursów 1.1.1_8 i 1.1.2_8, w których Wnioskodawca może odzyskać VAT tylko w odniesieniu do niektórych kosztów/ wydatków kwalifikowalnych, natomiast w stosunku do pozostałych kosztów/ wydatków nie jest to możliwe, Wnioskodawca powinien ująć wszelkie wydatki i koszty projektu w Generatorze Wniosków o dofinansowanie brutto. W takim przypadku wymagane jest aby do wniosku o dofinansowanie dołączone zostało Oświadczenie Wnioskodawcy, w którym wyszczególnione zostaną poszczególne wydatki i koszty projektu z informacją w stosunku do których z nich możliwe jest odzyskanie podatku VAT.
 
 
 
 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie