Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konkurs 1.1.1_2 Mikroprzedsiębiorstwa


1. Czy świadczenie usług hotelarskich dla turystów zagranicznych stanowi eksport usług?


Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż obecnie obowiązujące przepisy  w zakresie podatku od towarów i usług, czyli Dyrektywa 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str.1 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),  nie zawierają w ogóle pojęcia „eksportu usług”. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Kryterium stosowanym przy określaniu czy dana usługa jest świadczona na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu, jest miejsce świadczenia tej usługi. W przypadku świadczenia przez podatnika usług związanych z turystyką, miejscem świadczenia tych usług co do zasady jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku stałej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania (art. 27 ust. 1 ww. ustawy).
Jeżeli zatem podatnik posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i świadczy usługi związane z turystyką,  to usługi te będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Z punktu widzenia przepisów dotyczących podatku od towarów i usług nie ma znaczenia, czy usługi świadczone są na rzecz polskiego turysty, czy też turysty zagranicznego – nie ma zatem mowy o „eksporcie usług”.

2. Jaki jest początkowy termin kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu 1.1.1_2 "Mikroprzedsiębiorstwa"?

Informujemy, iż kwalifikowane są wydatki poniesione nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Działań 1.1-1.2 RPO WP 2007-2013.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie