Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

W związku z licznymi wątpliwościami proceduralnymi Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie projektów w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013, poniżej znajdują się archiwalne interpretacje wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na Lata 2007-2013

 

Interpretacja z dnia 24.06.2009
Dotyczy daty rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków dla projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Interpretacja z dnia 19.02.2009
Dotyczy opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Zaleceń w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development project) dla potencjalnych beneficjentów środków UE.
Interpretacja z dnia 17.02.2009 r.
Dotyczy prawidłowego zdefiniowania grupy beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.2 „Rozwiązania innowacyjne w MSP” w ramach RPO WP 2007-2013.
Interpretacja z dnia 30.09.2008
Dotyczy grupy beneficjentów zdefiniowanych jako „jednostki naukowe” w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na Lata 2007-2013.
Interpretacja z dnia 26.09.2008
Dotyczy zakupu środków trwałych przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na obszarze danego województwa, ale prowadzące działalność na obszarze całego kraju, oraz poza jego granicami.
Interpretacja z dnia 21.08.2008
Czy wózek widłowy jest środkiem transportu drogowego?
Interpretacja z dnia 10.07.2008
Dotyczy możliwości zaliczenia osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menadżerskiego do rocznych jednostek roboczych (RJR), i co za tym idzie, traktowania utworzonych w ramach tej formy zatrudnienia etatów jako kwalifikujące się do wpisania do Sekcji D Wniosku o dofinansowanie.
Interpretacja z dnia 10.07.2008
Jak traktować przedsiębiorstwo w przypadku, gdy między datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, a datą podpisania umowy z przedsiębiorstwem, które jest rekomendowane do udzielenia wsparcia, nastąpiła zmiana jego statusu (np. zmiana ze średniego przedsiębiorstwa na duże powtórzona w 2 kolejnych okresach obrachunkowych), a pomoc, o którą Wnioskodawca się ubiega we wniosku o dofinansowanie przekracza maksymalną intensywność pomocy właściwą jego nowemu statusowi?
Interpretacja z dnia 30.06.2008
Dotyczy kwestii zdefiniowania pojęć „rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa” (typ projektu 1) i „rozwój działalności gospodarczej firmy” (typ projektu 3) w ramach konkursu nr 1.1.1._1 dla Poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” RPO WP 2007-2013.
Interpretacja z dnia 30.06.2008
Dotyczy kwestii wyłączenia z dopuszczonych typów projektu w ramach konkursu nr 1.1.1._1 do Poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” RPO WP 2007-2013 projektów w zakresu budowy, rozbudowy.

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie