Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Pytania i odpowiedzi - Konkurs 2.2.1_3

1. Czy o dofinansowanie mogą starać się Biura Podróży/agencje turystyczne zajmujące się pośrednictwem w rezerwacji podróży?  
Odp.: 
NIE. Zgodnie z regulaminem wezwania konkursowego, wsparcie uzyskać mogą  mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:   

 • hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
 • restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii,  
 • organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), 
 • wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). 

  Zwykłe pośrednictwo w rezerwacji podróży nie wpisuje się w definicję organizatorów turystyki.


2. Proszę o informację, czy warunek:  "Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek wysłany w GWA. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane." dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, czy Wnioskodawcy łącznie z podmiotami z nim powiązanymi? 
Odp.:
Powyższy warunek dotyczy Wnioskodawcy (decyduje nr NIP). Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki cywilnej, jeżeli to spółka ubiega się o dofinasowanie, to jej wspólnicy nie mogą ubiegać się o dofinasowanie indywidualnie (jako osoby prowadzące działalność gospodarczą). 

Warunek dot. wnioskodawcy łącznie z podmiotami z nim powiązanymi występuje tylko w definicji „Jedno przedsiębiorstwo”.


3. Czy można złożyć wniosek tylko i wyłącznie na dofinansowanie kapitału obrotowego, czy to tylko dodatkowa cześć wsparcia, a głównym założeniem i kryterium jego otrzymania jest posiadanie celu inwestycyjnego? 
Odp.:
Wsparcie na cele obrotowe dopuszczalne jest wyłącznie jako dofinansowanie uzupełniające do wsparcia na cele inwestycyjne oraz przy spełnieniu dodatkowych  warunków, m.in. spadek obrotów o co najmniej 30% w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Ponadto wsparcie na cele obrotowe nie może przekroczyć 30% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 

4. W oświadczeniu Wnioskodawcy o spełnieniu przesłanki kwalifikującej do otrzymania wsparcia na kapitał obrotowy jest zapis: „Nie ubiega się o finansowanie ze środków publicznych w zakresie otrzymania wsparcia na kapitał obrotowy wg stawki jednostkowej na te same koszty.”. Czy można starać się o dofinansowanie z Waszego programu jeśli otrzymałem już dofinansowanie z PFR? 
Odp.:
Otrzymane dofinansowanie z PFR nie zamyka możliwości otrzymania dofinansowania w ramach działania 2.2.1 RPO WP, o ile  nie dotyczy tych samych kosztów, związanych z celem obrotowym. Każde inne koszty związane z celem obrotowym mogą zostać sfinansowane z działania 2.2.1 RPO WP.
 

5. Czy wnioskodawcami mogą być podmioty prowadzące działalność polegającą na wynajmie pokoi gościnnych prowadzonych w prywatnym domu?
Odp.:
Wsparcie uzyskać mogą  wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj. m.in: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),

Jeżeli działalność wnioskodawcy wpisuje się w powyższą kategorię i są to pokoje zorganizowane analogicznie jak w pensjonatach czy hotelach, to TAK.


6. Czy podmiot, który prowadzi działalność sezonową może ubiegać się o dofinansowanie?
Odp.:
Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają m.in. warunek: 
b) prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.

Ze względu na przypadki „sezonowości” prowadzenia działalności gospodarczej w branży przemysłu czasu wolnego, dopuszczalnym jest zawieszenie działalności gospodarczej (np. w sezonie jesienno-zimowym), co nie będzie przeszkadzało w aplikowaniu do tego naboru pod warunkiem:

 • braku zawieszenia działalności gospodarczej na moment złożenia wniosku o dofinansowanie; 
 • późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej (w sposób nieprzerwany) w okresie od złożenia wniosku, w okresie realizacji projektu, aż do zakończenia okresu trwałości (niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować zwrotem środków); 
 • braku możliwości ubiegania się o wsparcie na kapitał obrotowy podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2019 roku miały tę działalność zawieszoną.


7. Czy jeśli firma prowadzi wynajem apartamentów, ale nie ma to formy hotelu, motelu, hostelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, ośrodka wczasowego, schroniska młodzieżowego ani campingu, a po prostu posiada kilka apartamentów i oferuje je na stałe turystom w ramach najmu krótkoterminowego to może być wnioskodawcą w projekcie 2.2.1? 
Odp.:
NIE. Wynajem pojedynczych mieszkań (nazwanych apartamentami) nie wpisuje się w kategorię podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie.
 

8. Mam oddział w woj. pomorskim, a chcę teraz przenieść siedzibę do woj. pomorskiego, czy wtedy będę mógł ubiegać się o dofinasowanie? 
Odp.:
Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie oba poniższe warunki:

 1. posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
 2. prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego”
  co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.  

  W związku z powyższym należy przyjąć, że warunek 1.  musi być spełniony również w terminie o którym mowa w warunku 2.

 

9. Czy koszty dzierżawy/najmu gruntów i budynków są kwalifikowalne?
Odp. 

Koszty dzierżawy/najmu gruntów i budynków są kwalifikowalne, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jest to koszt związany z inwestycją przedstawioną we wniosku o dofinasowanie (np. dodatkowy koszt najmu/dzierżawy gruntu pod ogródek przy restauracji, który jest przedmiotem inwestycji). Nie mogą być uznane za kwalifikowalne dotychczasowe koszty dzierżawy i najmu, które były i tak ponoszone w związku z dotychczasową działalnością wnioskodawcy. 

Ponadto, koszt jest kwalifikowalny tylko do końca realizacji projektu. Dodatkowym warunkiem kwalifikowalności dzierżawy/najmu gruntów i budynków jest fakt utrzymania jej przez okres co najmniej 3 lat po terminie zakończenia realizacji projektu.


10. Czy dwie spółki cywilne, w których występuje ten sam wspólnik, mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Odp.:
W związku z zasadą, że decyduje nr NIP dwie różne spółki cywilne mogą złożyć wnioski. Jednak w przypadku spółek cywilnych dodatkowo trzeba spełnić poniższe warunki, które należy traktować łącznie:

 • Jeżeli jakakolwiek spółka cywilna ubiega się o dofinansowanie, to jej wspólnicy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie indywidualnie (jako osoby prowadzące działalność gospodarczą);
 • Jeżeli jedna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bądź grupa takich osób wspólnie posiadają w każdej ze spółek więcej niż 50% udziałów, to o wsparcie może ubiegać się tylko jedna z tych spółek;
 • W przypadku występowania tego samego wspólnika w obu spółkach, przy wsparciu na kapitał obrotowy, ten wspólnik może być liczony do wskaźnika FTE tylko raz (tj. tylko w jednej ze spółek).


11.  Czy szkoły tańca mogą ubiegać się o dofinansowanie?
Odp.:
Szkoła tańca nie wpisuje się w katalog potencjalnych wnioskodawców. Wyłączenie klubów fitness i siłowni podyktowane było ukierunkowaniem aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a nie wewnątrz pomieszczeń, gdzie warunki sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa więc szkoły tańca mogłyby być również „celowościowo” potraktowane jako wskazane wyłączenie.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie