Banery

 • Zapytaj o Fundusze- baner
 • Invest in Pomerania

Stypendium relokacyjne "Live More.Pomerania" w ramach projektu grantowego Invest in Pomerania

 • Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logo RP, Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Logo Unia...

Stypendium relokacyjne "Live More. Pomerania" w ramach projektu grantowego Invest in Pomerania - nabór wniosków

WAŻNA INFORMACJA 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. informuje o odwołaniu naboru dotyczącego Stypendium relokacyjnego "Live More. Pomerania" w ramach projektu grantowego Invest in Pomerania, wnioski można składać do 22.10.2022 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. informuje o aktualizacji dokumentacji ogłoszonego w dniu 04.09.2019r. naboru otwartego wniosków, którego przedmiotem jest wyłonienie przedsiębiorców z sektora MŚP którym przekazane zostanie wsparcie finansowe w postaci Stypendium w związku z zatrudnieniem nowych pracowników relokowanych spoza województwa pomorskiego.

Wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

Uzasadnienie aktualizacji dokumentacji: 
W związku z wystąpieniem Pandemii COVID 19 oraz upływem czasu, który minął od ogłoszenia pierwotnych zasad konkursowych Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o aktualizacji dokumentacji dotyczącej Stypendium relokacyjnego "Live More. Pomerania".

Aktualizacja ma głównie na celu poszerzenie kręgu podmiotów mogących aplikować o uzyskanie wsparcia oraz dostosowanie dokumentacji do aktualnie obowiązujących norm prawnych. Najważniejsze zmiany dokonane w dokumentacji to:

 • poszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do aplikowania o firmy z sektora technologi offshore i portowo-logistycznych (ISP1),
 • liberalizacja wymogów wobec Wnioskodawców.
 • liberalizacja wymogów wobec relokowanych pracowników.
 • zniesieniu limitu złożonych wniosków w naborze i umożliwienie zawnioskowania przez jednego przedsiębiorcę w ramach całego naboru o łącznie 80 stypendiów.
 • wydłużenie czasu na obsadzenie nowych stanowisk pracy do dnia 31.12.2022 r.,
 • zmiana art. 7 Wzorca umownego tj. formy zabezpieczenia umowy
 • określenie minimalnych wymogów co do wynagrodzenia pracownika relokowanego.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RELOKACYJNEGO „LIVE MORE. POMERANIA” W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „INVEST IN POMERANIA 2020”, który jest dostępny poniżej.

INFORMACJE O NABORZE
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od dnia 24.05.2021 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji). 

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres: 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków: 

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A. Wnioski, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RELOKACYJNEGO „LIVE MORE. POMERANIA „W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „INVEST IN POMERANIA 2020”. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 
Wsparcie stanowi zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które na dzień podpisania umowy przekazania Stypendium będą prowadziły działalność zarejestrowaną (potwierdzoną stosownym wpisem) na terenie województwa pomorskiego. Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność związaną z wybranymi Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza opisanymi w dokumencie Zasady przyznawania stypendium relokacyjnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Stypendium przekazywane będzie w formie jednorazowego grantu dla przedsiębiorcy po zawarciu umowy o pracę z nowym pracownikiem.

Wsparcie polega na przekazaniu przedsiębiorcy Stypendiów o wartości 10 000,00 PLN każdy, przy czym jedno Stypendium przypada na każdego nowo zatrudnionego pracownika relokowanego spoza województwa pomorskiego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania wartości Stypendium nowo zatrudnionemu pracownikowi, zachowując przy tym obowiązujące zasady wypłaty wynagrodzeń wynikające z przepisów prawa (Stypendium stanowi dla pracownika wartość brutto, przy czym narzuty na wynagrodzenia ponoszone są ze środków własnych przedsiębiorcy). Relokowany pracownik dysponuje otrzymaną kwotą zgodnie ze swoimi potrzebami w zakresie relokacji na teren województwa pomorskiego, np. pokrywa koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania i zakupu elementów jego wyposażenia.

Kryteria wyboru projektów 
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Zasad przyznawania stypendium relokacyjnego.

FINANSE 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przeznacza na nabór kwotę 1 500 000,00 PLN
W ramach całego naboru jeden przedsiębiorca może aplikować łącznie o maksymalnie 80 stypendiów
Obsadzenie stanowisk pracy wskazanych we Wniosku musi nastąpić do 31.12.2022 r. 

W sprawach dotyczących naboru Wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • Anna Maciejewicz tel. +48 58 32 33 207, e-mail: anna.maciejewicz@arp.gda.pl 
 • Małgorzata Zacharzyńska tel. +48 58 32 33 108, e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl

Informacji w zakresie naboru oraz innych kwestii związanych z projektem grantowym „Invest In Pomerania 2020” udziela także Kierownik Projektu – Maciej Silarski, pod numerem telefonu: 500 351 660. 

Archiwalna wersja dokumentacji TUTAJ.

 • data: 2021-04-21

Wyniki konkursu