Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

 

Odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania do konkursu

 

KOMUNIKATY:

 1. Wnioskodawców konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. prosimy o to, aby składane wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami BYŁY WPIĘTE DO SEGREGATORA. Ułatwi to pracownikom rejestrację i przygotowywanie wniosków do procesu oceny.
 2. Inwestycje o charakterze nieinfrastrukturalnym nie wymagają zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 4 maja 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 30 października 2016 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu
Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów od 1) do 2) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje typy projektów od 1) do 6) wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.
W konkursie nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16 w ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia typów projektów od 1) do 4) z typami projektów 5) i 6), tj. nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczącymi tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse
Procent dofinansowania projektu
Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. w SzOOP RPO WP, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 101 107 516 PLN.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Informujemy o rozbieżności w numeracji konkursu wskazanej w Regulaminie Konkursu tj. RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16 i w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych tj. RPPM.01.01.01-IP.02-22-001/16. Powyższe wynika z kwestii technicznych i nie wpływa na prawidłowość złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Inne dokumenty:

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

 • w sprawach dotyczących Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
  • Katarzyna Laskowska, tel. (58) 32 33 228, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl
 • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
 • data: 2015-12-30

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie